Sú neplnovýznamové a neohybné slová. Nemajú vetnočlenskú platnosť.

Spojky spájajú vetné členy a vety.


Spojky rozdeľujeme na priraďovacie a podraďovacie.

Priraďovacie spojky: a, i , aj, ani, ba, ba aj, nielen - ale aj, ale no lež, lenže, iba, inaže, však, alebo, buď, či, alebo - alebo, či- či...

Podraďovacie spojky: že, aby, žeby, keď, či lebo, pretože, ako, hoci, kým, len čo ...


Úlohu spojok plnia aj opytovacie / vzťažné / zámená : kto, čo, ktorý, aký, čí, kde, kade...

Povedz, kde bývaš. Kúpila som si džíny, aké svet nevidel.


Čiarka pred spojkami


Čiarku nepíšeme / nemusíme písať /

- pred priraďovacími spojkami a, i, aj , ani, alebo, či:

Ľúbil ju aj neznášal. Díval sa ani slova neprehovoril. Verte či neverte!

Ak sa však tieto spojky opakujú, pred každou ďalšou píšeme čiarku:

Aj ju ľúbil, aj ju občas neznášal, aj mu niekedy bola protivná. Nebolo to ani mastné, ani slané.

Alebo sa poponáhľaš, alebo zostaneš doma.


- pred porovnávacími podraďovacími spojkami ako, než, sťa, ani:

Bol vysoký ako jedľa. Je to lepšie než minule. Chodí sťa mechom udretý.

Ak tieto spojky spájajú vety v podraďovacom súvetí, píšeme pred nimi čiarku:

Je to lepšie, ako/než som to čakal.


Čiarku píšeme

- pred ostatnými priraďovacími spojkami a pred podraďovacími spojkami:

Prekvapil ju kvetmi, no nepotešila sa. Dostal pochvalu, ba ja darčekom ho obdarovali.

Pôjdem do tábora, lebo sa tam budem učiť cudzí jazyk. Ak ma príjmu do školy, budem sa učiť.


- pred priraďovacou spojkou vtedy, keď je súčasťou spojok a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to:

Sme priatelia, a preto si veľmi rozumieme. Učil sa, a jednako dostal zlú známku.


Ak sa v súvetiach dostanú k sebe dve spojky, čiarku píšeme pred prvou z nich:

História ukázala, že keď treba, vieme byť jednotní.


Spolu píšeme

- spojky so zložkou že: akože, žeby, lenže, ibaže, pretože, sotvaže, nielenže,

- spojky zo zámen a spojky so zložkou by: akoby, sťaby, akokoľvek.


Oddelene píšeme

- spojenia so zámenami a spojenia viacerých spojok: a preto, a tak, len čo, čo aj, ani len, hoc aj...

 

29.10.2009 09:09:23
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one