Sklady poznáme:

 • prisudzovací,

 • určovací,

 • priraďovací.


Hlavné vetné členy poznáme:

 • podmet,

 • prísudok.


Rozvíjacie vetné členy poznáme:

 • predmet,

 • príslovkové určenie,

 • prívlastok.
Slová sa vo vete spájajú do dvojíc, ktoré nazývame s k l a d y.

Podľa vzťahov medzi slovami v sklade rozlišujeme:

 • prisudzovací sklad,

 • určovací sklad,

 • priraďovací sklad.Prisudzovací sklad:


Prisudzovací sklad spája základné vetné členy - podmet a prísudok.


Príklady prisudzovacieho skladu:

slnko svieti

otec odišiel

vtáky odleteli

drevo zhorelo

mesiac žiaril

Grafické znázornenie prisudzovacieho skladu:

Určovací sklad:


Určovací sklad spája nadradený vetný člen a podradený vetný člen.

Príklady určovacieho skladu:

varí obed

upratuje izbu

polámané konáre

stratené roky

varí vynikajúco

Grafické znázornenie určovacieho skladu:


Priraďovací sklad:


Priraďovací sklad spája rovnocenné vetné členy.

Rovnocenné vetné členy tvoria viacnásobný vetný člen.


Príklady priraďovacieho skladu:

ryža a mäso

matku a otca

noviny a časopisy

kyslý, ale zdravý

najmenšia, ba aj najkratšia


Grafické znázornenie priraďovacieho skladu:

Priraďovací sklad môže byť vytvorený viacnásobným vetným členom:


 • viacnásobným podmetom - knihy, časopisy i noviny (predávali v stánku),

 • viacnásobným predmetom - (zasadil) stromy, kvety, zeleninu,

 • viacnásobným príslovkovým určením - (behali) hore i dolu ,

 • viacnásobným prívlastkom - šikovný a múdry (študent).


Jednotlivé vetné členy priraďovacieho skladu sa k sebe priraďujú:


 • bez spojok: malí, veľkí, chudí, tuční (ľudia),

 • priraďovacími spojkami a spájacími výrazmi:

 • a, i, aj, ani: biely a čierny, stromy i kry, matku aj otca, pero ani ceruzku,

 • ba aj, ba i, ba ani, ba až, nielen - ale aj: jeho, ba aj ju, nielen tu, ale aj tam,

 • ale, no, lež: slané, ale chutné, farebne, no neúhľadne, rýchlo, lež neskoro,

 • alebo, buď, či: doma alebo vonku, buď teraz, buď nikdy, syna či dcéru.


Viacnásobné vetné členy neoddeľujeme čiarkami, ak sú spojené jednoduchými spojkami a, i, aj, ani, alebo, či - napríklad:

 • matku aj starú matku,

 • matematiku alebo zemepis,

 • dobre či zle.


Viacnásobné vetné členy oddeľujeme čiarkami, ak sú spojené opakovanými spojkami aj - aj, ani - ani, či- či a ostatnými priraďovacími spojkami ale, no, lež, ba, dokonca, buď atď. Napríklad:

 • aj zošity, aj učebnice,

 • ani vľavo, ani vpravo,

 • či hore, či dolu.

29.10.2009 09:02:49
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one