Epické žánre literatúry - neveršovaná epika

ROMÁN

Román je epické prozaické dielo, v ktorom autor zobrazuje široký okruh života obyčajne v dlhšom časovom rozpätí. Okrem hlavnej dejovej línie sú tu aj vedľajšie dejové línie čiže epizódy. Základom deja je rozprávanie udalosti, rozprávačom je najčastejšie autor / autorská reč /. Rozprávanie autora sa strieda s prehovormi postáv / reč postáv /. V románe býva mnoho postáv, ktoré sa dostávajú do zložitých vzájomných vzťahov. Ich charaktery sa prejavia v my-

slení, konaní a v reči. Hlavná dejová línia románu sa viaže na jednu alebo viaceré hlavné postavy.

Spojením viacerých románov do jedného celku vznikajú: dilógie / dva romány /, trilógie

/ tri romány / a románové cykly.

 

DELENIE ROMÁNOV

 

Dobrodružný román

Vyznačuje sa pútavým dejom, ktorý je vrstvený do prekvapujúcich dramatických situácií. Zdôraznený je motív nebezpečenstva , J. Verne: Pätnásťročný kapitán /.

 

Historický román

Dielo čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivca, spoločenské udalosti alebo sa zameriava na dej , / J. Hrušovský: Jánošík /.

 

Biografický román

Dielo, v ktorom autor vychádza zo životopisných prameňov. Ak nemá dostatok faktografických údajov, autor ich dopĺňa nielen údajmi z historickej skutočnosti, ale aj vlastnou fikciou, / Ľ. Zúbek: Skrytý prameň /.

 

Dievčenský román

Dielo, ktoré je svojím obsahom určené najmä dievčatám. Hlavnou postavou je hrdinka, ktorá pri prekonávaní istých životných prekážok objavuje alebo nadobúda určité mravné hodnoty. Dievčenský román sa orientuje na citovú stránku života a konflikty sa sústreďujú na prostredie, v ktorom sa dievčatá najviac pohybujú - na školu, rodinu, / L. Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu /.

 

Western

Dielo čerpá námet z čias osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť, / K. May: Poklad v Striebornom jazere /.

 

Detektívny román

Základným znakom detektívky je dejovosť a jednoduchá kompozícia / výstavba textu / založená na zločine a pátraní po páchateľovi. Ďalším sprievodným znakom je motív záhady, ktorá je vkomponovaná do deja tak, aby riešenie bolo čo najmenej pravdepodobné. Pri riešení záhady sa využíva najmä intelekt detektíva a logické myslenie. Najdôležitejšou postavou je detektív, / A. Christieová:Desať malých černoškov /.

 

Robinsonáda

Dobrodružné dielo, ktorého témou je boj jednotlivca / alebo malej skupiny / za záchranu života na opustenom mieste Názov literárneho žánru vznikol podľa hlavnej postavy románu Daniela Defoa Robinson Cruso.

 

Vedecko-fantastický román

Dielo, ktoré čerpá z poznatkov vedy a techniky a stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať. Táto literatúra sa nazýva science-fiction / sci-fi / alebo vedecko-fantastická literatúra. Svoj začiatok má u francúzskeho románopisca Jula Verna.

Obľúbenosť tohto žánru vzrástla najmä v 20. storoční v súvislosti s prudkým rozvojom vedy a techniky, / J. Repko: Kolónia Lambda Pí / .

 

Z tematického hľadiska poznáme i ďalšie romány: generačné, psychologické, spoločenské, sociálne, cestopisné, denník, paródia, atď.

 


POVIEDKA

Je to krátke epické prozaické dielo. Je to rozprávanie nejakého príbehu zo skutočného života. Obyčajne zobrazuje len jednu udalosť, životnú situáciu bez toho, aby sa venovala pozornosť predchádzajúcim a nasledujúcim udalostiam. Poviedka máva jednoduchý dej neveľkého rozsahu a voľnejšiu stavbu, čím sa odlišuje od novely, s ktorou súvisí a niekedy aj splýva. Vystupuje v nej malý počet postáv, tieto sú však sformované, počas deja sa už nevyvíjajú.

 

 

NOVELA

Je to epické dielo, ktoré má krátky až stredný rozsah, vystupuje v ňom málo postáv, rozprávanie sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh, ktorý autor podáva dramaticky, bez opisných a ďalších dejových zložiek a často sa končí výrazným až prekvapivým záverom.

 

 

Z tematického hľadiska poznáme poviedky i novely podobné ako román.

 

29.10.2009 08:52:40
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one