Zámená sú ohybné, plnovýznamové slová, majú vetnočlenskú platnosť.
Zámená sú slová so všeobecným významom, ktoré samy nepomenúvajú javy skutočnosti, ale iba zastupujú podstatné mená, prídavné mená, číslovky a príslovky alebo odkazujú na ne.

 • gramatické kategórie - rod, číslo, pád
 • vzor - pekný, cudzí, samostatné skloňovanie
 • rodové  a bezrodové / ja, ty, my, vy /

Podľa vecného významu sa zámená rozdeľujú na šesť druhov:

•    OSOBNÉ
základné: ja,  ty,  on,  ona,  ono,  my,  vy,  oni,  ony
privlastňovacie: môj,  tvoj,  jeho,  jej,  ich,  náš,  váš

•    ZVRATNÉ
základné: seba, sa
privlastňovacie: svoj

•    UKAZOVACIE:  ten,  tento,  tamten,  onen,  taký,  takýto,  onaký,  toľký, ...
•    OPYTOVACIE: kto?  čo?  aký? ktorý?  čí?  kde? kedy?  ako? prečo?
•    NEURČITÉ: niekto, niečo, nejaký, niektorý, niečí, dakto, dačo, ktosi, čosi, kdesi, ...
•    VYMEDZOVACIE: taký istý, iný, inakší, všetok, nikto, nič, žiaden, sám, samý, nič, ...


Čo všetko máme vedieť o zámenách:

Osobné základné zámená:
Osobné  zámená  ja, ty, majú dlhšie i kratšie tvary.
Dlhé tvary osobných zámen sa používajú:
 • po predložkách   / Neodhlasujú to bez teba. /
 • na začiatku vety / Tebe to pristane. /
 • pri dôraze  / Ani tebe neverím! /

Krátke tvary zámen mi, ma, ti, ťa sú neprízvučné. Vyslovujeme ich spolu s predchádzajúcim slovom. Krátke tvary zámen nikdy nestoja na začiatku vety.

Ak v 3. osobe odkazujeme na neživotné podstatné meno mužského alebo  stredného rodu, používame po predložke zakončenej na samohlásku iba tvary s - ň / poň, naň/.

Pri odkazovaní na životné podstatné mená mužského rodu si môžeme vybrať: po neho alebo poňho, za neho/zaňho.

V listoch  píšeme osobné zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom.

V spojení osobného zámena s predložkami s, so, k, ku nedochádza k spodobovaniu.

mi = Datív singuláru, my = Nominatív plurálu

Osobné privlastňovacie zámená
Zámená môj, tvoj, náš, váš sa skloňujú podľa vzoru môj.
Privlastňovacie zámená jeho, jej, ich  sú nesklonné.
Osobné zámeno sa spája so slovesom, privlastňovacie zámeno sa spája s podstatným menom.

Iba v Inštrumentáli singuláru píšeme í- s ním, s naším  / v Datíve plurálu k nim, k našim/

Zvratné zámená
Zámeno seba, sa sa vzťahuje na všetky tri osoby  vo všetkých troch rodoch a v obidvoch číslach. Nazýva sa zvratné základné zámeno.
Krátke tvary sa, si sú zvratnými zámenami iba vtedy, keď činiteľ deja / podmet / vykonáva dej na sebe a môžeme ich nahradiť plným tvarom seba, sebe alebo vyznačujú vzájomné / obojstranné / vzťahy: česať sa / seba /, biť sa / navzájom jeden druhého /.

Zvratné zámeno seba/sa nemá Nominatív.

Zvratné privlastňovacie zámeno svoj privlastňuje hociktorej gramatickej osobe, ak je príslušná osoba podmetom vety. / Ja svoju priateľku dobre poznám. Ty svoj časopis odlož! Dieťa svoju mamu veľmi ľúbi./

Zámeno svoj sa skloňuje podľa vzoru môj.

Ukazovacie zámená
Ukazovacie zámená označujú osoby, veci, vlastnosti, počet a okolnosti, ktoré sme už pomenovali alebo na ktoré ukazujeme príslušným gestom / posunkom ruky, hlavy a pod. /
Ukazovacie zámená môžu byť :
 • ohybné / ten, tento, tamten, henten, onen, taký.../
 • neohybné / tu, tam, tade, vtedy, tak, onak.../

Ukazovacie zámená obsahujú najčastejšie hlásku t-: ten, tamten, tento, tuto...
Zámená taký, onaký, toľký, toľkýto sa skloňujú podľa vzoru pekný.

Opytovacie zámená
Opytovacími zámenami sa pýtame na osobu, vec, vlastnosť, počet , okolnosti.
Opytovacie zámená môžu byť:
 • ohybné / kto, čo, aký, ktorý, čí.../
 • neohybné / kde, kam, kade, ako, prečo.../
Ak opytovacie zámená spájajú dve vety, plnia úlohu spojok / Poznám toho, kto prišiel.
Viem, čo si urobil. Pamätám, ktorý to bol deň. / Vtedy im hovoríme vzťažné zámená.
Zámená aký, ktorý, koľký sa skloňujú podľa vzoru pekný, zámeno čí sa skloňuje podľa vzoru cudzí.


Neurčité zámená
Neurčité zámená len všeobecne naznačujú osobu, vec, vlastnosť alebo okolnosť: niekto, dačo, dajaký, daktorý, nejaký, voľajaký, všeličo, akýsi, ktokoľvek, kdesi, niekam, kamsi, sotvakto.


Neurčité zámená vznikli odvodením od opytovacích zámen:
 • predponami / nie-, voľ-, poda-, da-, ne/j/-, /
 • príponami / -si, - koľvek/

Ohybné neurčité zámená sa skloňujú ako opytovacie zámená.
Pri zámenách niečí, niečia, niečie je výnimka z pravidla o rytmickom krátení.

Vymedzovacie zámená
Vymedzovacie zámená označujú:
 • totožnosť / taký istý, tenže, takže/
 • odlišnosť / iný, inakší, inak, inšie/
 • úplnosť / všetok, všetci, každý, všade, vždy /
 • neúplnosť / nikto, nikde, nič, ničí, žiaden /
 • výlučnosť / sám, samý /
Niektoré vymedzovacie zámená sa skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný / ten istý, každý, iný.../ alebo podľa vzoru cudzí / inakší/.
Nesklonné sú zámená: tamže, tak isto, inde, inam, ...

Zámená sám, sama, samo, sami, samy vyjadrujú osamelú osobu alebo osamelú skupinu osôb:
sám chlapec, samy deti.
Zámeno samý, samá, samé vyjadruje prevažujúcu časť skupiny: samí chlapci, samé dievčatá.
Zámeno samý, samá, samé sa skloňuje podľa vzoru pekný.
sami, oni = mužský rod ,životné, množné číslo, všeobecne /nepoznáme rod/
samy, ony = mužský rod, neživotné, ženský rod, stredný rod
29.10.2009 08:43:27
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one