Sú to ohybné, plnovýznamové slová,  majú vetnočlenskú platnosť.

DELENIE  PRÍDAVNÝCH  MIEN
 • vlastnostné - majú vzory pekný, cudzí
 • akostné - vyjadrujú  akosť vlastnosti osôb alebo vecí: starý, smutný
 • vzťahové - vyjadrujú vlastnosť vzťahujúcu sa na veci: školský, drevený, zajtrajší
 • privlastňovacie - majú vzory ocov, matkin, páví /bratov, Katkin, včelí/

Akostné prídavné mená vyjadrujú rozličné vlastnosti.

Vyšší/nižší stupeň vlastnosti vyjadrujeme stupňovaním prídavného mena:

mladý - mladší - najmladší, nežný - nežnejší - najnežnejší

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN
 • prvý stupeň - vyjadruje základný tvar prídavného mena: milý
 • druhý stupeň- tvorí sa pridaním prípony - ší alebo -ejší k tvarotvornému základu prídavného mena: milší, šikovnejší / ak je prídavné meno zakončené na -ký alebo - oký, v druhom stupni, - k, - ok vypadáva:  mäkký - mäkší, vysoký - vyšší
 • tretí stupeň -  tvorí sa z druhého stupňa pridaním predpony naj- : najmilší

Stupňovanie môže byť:
 • pravidelné / tvarotvorný základ sa nemení/: dlhý , dlhší, najdlhší
 • nepravidelné / tvarotvorný základ sa mení/:  pekný, malý, veľký, dobrý, zlý

Stupňovanie môže byť:
 • opisom  / spojením prídavného mena v základnom tvare s druhým a tretím stupňom prísloviek/
 • veľmi / väčšmi, najväčšmi/ - väčšmi usilovný žiak
 • mnoho / viac, najviac / - najväčšmi ustatý  drevorubač
 • málo /menej, najmenej / - najmenej horúci deň

SKLOŇOVACIE VZORY

pekný
 • akostné a vzťahové prídavné mená tvrdého zakončenia: starý, európsky
 • spodstatnené prídavné mená: pocestný
 • vlastné  mená: Brezovský
 • miestne a zemepisné názvy: Podbanské
 • číslovky, zámená, niektoré slovesné tvary: druhý, taký, každý, narodený
- v Nominatíve plurálu. - i/í: statoční športovci
- dodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení

cudzí
 • akostné a vzťahové prídavné mená mäkkého zakončenia: horúci, svieži
 • prídavné mená v 2. a 3. stupni: milší,  najmilší
 • prídavné mená utvorené príponou - ací  od všeobecných podstatných mien zvierat: husací
 • spodstatnené prídavné mená: domáci
 • priezviská: Starší
 • zemepisné názvy: Revúca
 • číslovky, zámená a niektoré slovesné tvary: tretí, čí, ničí, spievajúci
- nikde nepíšeme y
- dodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení

otcov/ matkin
 • privlastňovacie prídavné mená, ktorými privlastňujeme osobe alebo zvieraťu: bratov, líškin
- v  Nominatíve plurálu - i
- iba pred koncovkami - ch, - m, - mi píšeme - ý

páví
 • privlastňovacie prídavné mená, ktorými privlastňujeme celému zvieraciemu druhu: líščí, kozí
 • zvieracie prídavné mená končiace na ď, ť, ň, ľ si zachovávajú mäkkú spoluhlásku: o včeľom, o haďom
- vždy píšeme iba - í/i
- porušuje sa pravidlo o rytmickom krátení

radi = mužský rod životné, množné číslo
rady = mužský rod neživotné, ženský rod, stredný rod
29.10.2009 08:43:57
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one