Sú plnovýznamové ohybné slová, majú vetnočlenskú platnosť.

Podstatné mená pomenúvajú

- osoby: otec, herec, dcéra,

- zvieratá: líška, slon, holub,

- veci: ihrisko, tričko, pero,

- rastliny: jedľa, ruža, kaktus,

- vlastnosti: sila, pýcha, vytrvalosť,

- deje: beh, let, skok,

- vnútorné stavy: smútok, radosť, súcit.DELENIE PODSTATNÝCH MIEN

- všeobecné podstatné mená - vlastné podstatné mená

- konkrétne / hmotné / podstatné mená - abstraktné / nehmotné / podstatné mená

- pomnožné podstatné mená

- v mužskom rode aj životné podstatné mená - neživotné podstatné mená


VLASTNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom. Sú to vlastné mená ľudí a živých bytostí:

- rodné mená a priezviská: Andrea Nováková,

- mená historických osobností: Matúš Čák Trenčiansky,

- obrazné mená: Orlie pierko,

- mená národov, národností, obyvateľov: Slovák, Róm,

- mená pohanských bohov: Vesna, Zeus,

- mená biblických bytostí: Noe, Abrahám,

- mená zvierat: Belo, Mica.

K vlastným menám ďalej patria názvy objektov vo vesmíre a názvov útvarov na ich povrchu: Slnko, Veľký voz, Mesiac, Jazero snov.

Veľkým začiatočným písmenom píšeme názvy útvarov na zemskom povrchu - zemepisné názvy:

- kontinenty, ostrovy, polostrovy: Európa, Sicília, Balkánsky polostrov,

- pohoria, štíty, priesmyky, púšte: Nízke Tatry, Kriváň, Dukliansky priesmyk, Sahara,

- krajiny, kraje: Slovensko, Česko, Liptov,

- štáty, zväz štátov: Slovenská republika, Európska únia,

- jaskyne: Dobšinská ľadová jaskyňa, Jaskyňa slobody,

- vodné toky a vodné plochy: Váh, Oravská priehrada, Tichý oceán.

 

Ďalšie vlastné podstatné mená:

- mestá, obce, ulice, námestia, časti miest: Košice, Čierny Brod, Agátová ulica, Ulica J. Kráľa, Námestie SNP,

- stavby: Bojnický zámok, Most Lafranconi, Červený Kameň,

- chotáre: Dlhé diely, Za kalváriou,

- názvy sviatkov: Vianoce, Nový rok,

- názvy pamätných dní: Deň vzniku Slovenskej republiky,

- názvy úradov, škôl: Obecný úrad v Košútoch, Základná škola, Hollého ul., Trnava,

- divadlá, kiná, múzeá, galérie: Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene,

- umelecké diela: Zachráňte Willyho, Červené víno,

- noviny, časopisy: Sme, Kamarát, Slovenka,

- podniky, vydavateľstvá, spolky, politické strany: Slovnaft, Orbis Pictus Istropolitana, Strana zelených,

- súťaží, cien: Literárny Kežmarok, Cena Ľudovíta Štúra.

 

KONKRÉTNE PODSTATNÉ MENÁ

Konkrétne podstatné mená pomenúvajú

- osoby: učiteľ, herečka,

- zvieratá: motýľ, pes,

- veci: učebnica, hniezdo,

- rastliny: ľan, sedmokráska.


ABSTRAKTNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Abstraktné podstatné mená pomenúvajú

- vlastnosti, schopnosti: múdrosť, čuch,

- vnútorné stavy: hlad, šťastie,

- deje: organizácia, beh,

- časové a priestorové javy: sekunda, hĺbka.


POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Skupina podstatných mien, ktoré tvarom množného čísla pomenúvajú jeden predmet, sa nazýva pomnožné podstatné mená: plavky, kachle, husle.


Pomnožné podstatné mená zakončené na

- á/-a, - ia sú stredného rodu / vzor mesto, srdce/,

- y, -e sú mužského rodu, ak v L majú príponu - och / vzor dub, stroj /

ženského rodu, ak v L majú príponu - ách/ - ach/ - iach / vzor žena, ulica /


GRAMATICKÉ KATEGÓRIE PODSTATNÝCH MIEN

Rod - mužský, ženský, stredný,

Číslo - jednotné / singulár /, množné / plurál/

Pád - Nominatív - kto? čo?

          Genitív - koho? čoho?

          Datív - komu? čomu?

          Akuzatív - koho? čo?

          Lokál - /o/ kom? /o/ čom?

          Inštrumentál- kým? čím?


Pri podstatných menách určujeme aj skloňovacie vzory.

29.10.2009 08:42:01
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one