V 30. rokoch 20. storočia do literatúry vstupuje mladá generácia básnikov. Väčšinou išlo o básnikov - katolíkov / viacerí boli kňazi/ , ktorí sa zoskupili do jedného prúdu - katolíckej moderny.

 

Za nástup katolíckej moderny do literatúry sa považuje predstavenie niektorých autorov v Antológii mladej slovenskej poézie v roku 1933, ktorú zostavil Rudolf Dilong. Nebola to však generácia ani literárne hnutie, lebo autori sa hromadne nikdy nestretli. Grupovali sa okolo katolíckeho časopisu Kultúra.

 

Orientáciu katolíckej moderny ovplyvnil francúzsky esejista a literárny kritik Henry Bremond : „ Je to zvláštna a paradoxná povaha poézie : modlitba, ktorá sa nemodlí, ale núti k modlitbe." Podľa Bremonda realitu možno poznávať nielen rozumom, ale aj intuíciou, mystickým životom.

 

Na básnickú činnosť tejto skupiny inšpiratívne pôsobila aj poézia francúzskeho básnika Paula Claudela, o ktorom jeho prekladateľ P.G. Hlbina povedal: „Claudelova poézia je vlastne liturgia. Všetko smeruje k Bohu."

 

Môžeme konštatovať, že zjednotiteľom básnikov katolíckej moderny bol Boh. Podstata poézie bola teda v transcendentne. Básnici chápu báseň ako modlitbu, ako liturgiu, ako spôsob dialógu s Bohom alebo Pannou Máriou.

 

Dominovala reflexívna poézia / úvahová, rozjímavá/. Uvažovanie a rozjímanie o zmysle života v tejto poézii má znaky existencialistickej filozofie, založenej na otázke bytia a nebytia. Básnici čerpali podnety z moderných básnických smerov - poetizmu / propaguje tzv. čistú poéziu/, surrealizmus / hra predstáv, asociácií; sklon experimentovať/, symbolizmu / využíva symboly z Biblie, gréckej mytológie a Veľkej Moravy/ a existencializmu.

 

Poézia sa dotýka motívov, ktoré predstavujú miesto stresu. Sú to boľavé spomienky, spovede, napätie medzi časnosťou a večnosťou, duchom a zmyslami. Životné situácie pomenované v poézii kňazov - básnikov sa „dejú" na ceste „zo dna" ľudskej existencie k Bohu. S týmto súvisia aj výrazové prostriedky :

- kresťansko - náboženská terminológia,

- postavy a symboly z Biblie,

- symbolika gréckej mytológie,

- národná tradícia,

- kresťansko -kultúrny odkaz Veľkej Moravy.

 

Katolícku modernu možno členiť podľa inšpiračných zdrojov na :

a/ časovú - výročia, sviatky, úmrtia, vojnové a politické udalosti;

b/ nadčasovú - úvahy o zmysle života, podstata bytia.

 

Témy poézie katolíckej moderny môžme rozdeliť do troch skupín :

 

1. duchovná a filozofická téma, do ktorej patrí lyrika o Bohu / Hlbina Cesta do raja , Strmeň Výžinok života, Zvonický Pochváľme svetlo/, o láske / Šprinc Korálový ostrov/, o zmysle života / Silan Rebrík do neba/, o bolesti a smrti / Ušák-Oliva Oblaky/, o mieste človeka vo svete / Veigl Volanie diaľky/. Do popredia sa dostáva najmä mariánska téma, lebo Panna Mária je patrónkou Slovenska / Zvonický Mýtnik pred Madonou/.

 

2. národná téma - hold domovine / Silan Piesne zo Ždiaru/, pocity vyhnancov z vlasti / Šprinc K slobodným pobrežiam/, rok 1968 / Dilong Kde holub doletí/, obraz Slovenska / Haranta Trpiace zem/, vznik Slovenského štátu / Dilong Gardisti na stráž!/.

 

3. sociálna téma súvisí s františkánskou tradíciou, tzn. chudoba nie je hriech / Dilong Ja svätý František/, túžba po spravodlivosti a láske medzi ľuďmi bez ohľadu na majetkové rozdiely / Silan Úbohá duša na zemi, Veigl Mesto na návrší/.

 

Hlavnými predstaviteľmi katolíckej moderny sú Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič - Hlbina, Janko Silan a Ján Haranta.

 

Neskôr ich nasledovali : Svetoslav Veigl, Mikuláš Šprinc, Pavol Ušák-Oliva, Gorazd Zvonický, Karol Strmeň a iní.

 

Generácia katolíckej moderny mala po 2. svetovej vojne zákaz publikovať a to jednak kvôli náboženskému charakteru ich tvorby, jednak pre sympatie k vojnovému Slovenskému štátu alebo pre príspevky a prácu v časopise Gardista / Strmeň, Dilong/ a v časopise Kultúra /Šprinc/. Tvorili do roku 1948, a potom :

a/ Pavol Ušák - Oliva zomrel na tuberkolózu roku 1941,

b/ emigrovali - Dilong, Strmeň, Šprinc, Zvonický / Taliansko,USA .../;

c/ odmlčali sa - Haranta, Hlbina, Silan, Veigl / boli odsunutí na okraj literatúry/.

 

Okrem pôvodnej tvorby sa básnici venovali prekladateľskej činnosti / Haranta - zbierka prekladov svetovej poézie O Tebe spieva zem/.

 

 

Zhrnutie

Katolícka moderna

vznik

rok 1933 - Dilong Antológia mladej slovenskej poézie

vplyv

Henry Bremond + Paul Claudel

časopis

Kultúra

typ poézie

reflexívna = časová + nadčasová

podstata poézie

v transcendentne

forma poézie

modlitby, liturgie

témy

duchovné a filozofické + národné + sociálne

podnety zo smerov

symbolizmus + existencializmus + poetizmus + surrealizmus

príslušnosť autorov

katolícki kňazi + mnísi + aktívne veriaci katolíci

predstavitelia

R.Dilong, P.G. Hlbina, J.Silan, J. Haranta

S. Veigl, M. Šprinc, P. Ušák-Oliva, G. Zvonický, K. Strmeň

 

 

29.10.2009 09:33:12
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one