Krajinný plán predstavuje nástroj riadenia krajiny. Pri jeho tvorbe sa uplatňujú hodnotiace a rozhodovacie procesy.

 

Hodnotiace procesy umožňujú získať potrebné poznatky o krajine. Rozhodovacie procesy určujú výber optimálneho variantu - návrhu na racionálne funkčné usporiadanie a využívanie krajiny.

 

Pre krajinný plán sú dôležité hodnotenia krajiny z hľadiska úžitkovej hodnoty a z hľadiska optimálneho usporiadania vzhľadom na potreby a možnosti človeka.

 

Pri hodnotení krajiny z hľadiska úžitkovej hodnoty dôraz sa kladie na zhodnotenie krajiny ako producenta látky alebo zdroja surovín. Väčšinou sa neurčuje úžitková hodnota krajiny ako celku. Napríklad určí sa len hodnota - bonita.

 

Pri hodnotení krajiny z hľadiska optimálneho usporiadania vzhľadom na potreby a možnosti využívania človekom úsilie sa zameriava na zisťovanie harmonického fungovania krajiny na základe jej účelových vlastností. Účelové vlastnosti sú dané štruktúrou krajiny. Konfliktné situácie vznikajú často z nevhodnej priestorovej organizácie ľudských činností, keď sa nekryje s priestorovou štruktúrou prírodnej krajiny, jej procesov a jej potenciálu.Napríklad uvažuje sa s výstavbou závodu na náplavovom kuželi, hodnotí sa nielen vlastnosť a synergické väzby tohto kužeľa, jeho sklonitostné, priestorové a iné charakteristiky. Ale aj to, ako je tento kužeľ zviazaný chórickými väzbami so susednými geokomplexmi v podobe výmeny látok a energie.

 

 

V krajinnom plánovaní má hodnotiaci proces niekoľko pracovných etáp:

 1. Zostavenie cieľov hodnotenia - tie musia zohľadniť spoločenské požiadavky a nesmú byť v rozpore s prírodným a sociálno-ekonomickým potenciálom krajiny.

 2. Výber kritérií hodnotenia krajiny - kritériá hodnotenia predstavujú také vlastnosti krajiny, ktoré umožňujú posúdiť jej vhodnosť pre určitú funkčnú spôsobilosť.

 3. Meranie a škálovanie kritérií hodnotenia - tie určujú predpoklady krajiny na posudzovaný druh činnosti človeka. Každé kritérium je viacrozmerná veličina, preto sa meraním určuje jeho veľkosť. Meranie kritérií sa uskutočňuje podľa stanovených stupňov v rozpätí škály.

 4. Zhodnotenie celkových predpokladov krajiny na jej funkčné využívanie - vyjadruje sa spájaním kritérií hodnotenia.

 5. Výklad výsledkov hodnotenia - to je záverečná etapa hodnotiaceho procesu v krajinnom plánovaní.

 

 

Účelom rozhodovanie je:

 1. vylúčenie neefektívnych alternatívnych riešení

 2. určenie najlepšieho variantu usporiadania krajinného priestoru

 

 

Proces stanovenia funkcií určitého regiónu je deduktívny a induktívny. Deduktívnosťvychádza z hodnotenia postavenia regiónu v štátnom území, z hodnotenia územného systému ekologickej stability (ÚSES), z hospodárskeho prepojenia v širšom štátnom i medzinárodnom rámci. Deduktívny postup určuje dominantné funkcie regiónu.

 

Proces stanovenia funkcií je zároveň výsledkom aj induktívneho procesu - členenia zdola. Tento proces zohľadňuje vlastnosti regiónu a umožňuje špecifikovať funkcie daného priestoru.

 

 

Územné plánovanie

Územné plánovanieje sústavná činnosť, ktorá komplexne rieši funkčné využitie územia, určuje zásady jeho organizácie a vecne a časovo koordinuje výstavbu a činnosti, ovplyvňujúce rozvoj územia. Územné plánovanie je nástrojom pre komplexnú tvorbu a ochranu životného prostredia. Hlavné úlohy sú:

 • vymedzenie funkcií územia a smerov ďalšieho rozvoja osídlenia

 • určenie vhodnosti územia na určitý druh výstavby, alebo určenie spôsobu jeho využitia tak, aby sa vytvoril harmonický celok pre prácu, bývanie a rekreáciu obyvateľov sídel

 • vymedzenie vhodných plôch v krajine a sídlach, stanovenie ich veľkosti a vzájomných väzieb, regulácie spôsobu a rozsahu ich optimálneho využitia

 • zabezpečenie tvorby zdravého životného prostredia a vytváranie podmienok na zachovanie a obnovu ekologickej stability územia

 • vymedzenie ochranných objektov, území, ochranných pásem a zabezpečenie ich ochrany

 • vypracovanie návrhov využitia miestnych zdrojov pre rozvoj územia

 • vypracovanie návrhov, technických, ekonomických a organizačných opatrení nevyhnutných pre plánované usporiadanie územia.

 

 

Územné plánovanie má tri základné nástroje:

 1. Územno-plánovacie podklady - využívajú sa pri overovaní zvláštností územia vzhľadom na zámery využívania územia. Detailne riešia špeciálne problémy funkcií územia. Patria k nim: urbanistické štúdie, územný generel, zoznam pozemkov pre výstavbu, územno-technické podklady.

 2. Územno-plánovacia dokumentácia- je sústava územných plánov, ktoré sú hlavným podkladom pre územné rozhodnutia. Podľa faktoru času je územno-plánovacia dokumentácia členená na územnú prognózu, územný plán a projekt.

 3. Územné rozhodnutie - obsahuje územno-technické a urbanisticko-architektonické podmienky. Je o umiestnení stavby, využití územia, chránenom území a ochrannom pásme.

 

 

Oblastné plánovanie je ekonomická disciplína. Na základe znalostí a rozboru prírodných a ekonomických podmienok stanovuje základné proporcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja oblastí štátu.

29.10.2009 16:10:03
Gabi






optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one