Interpretácia a využitie údajov z DPZ

Z fotografií a elektronických záznamov DPZ sa získavajú potrebné informácie zo sledovaných oblastí Zeme v súlade s cieľom, za akým boli vytvorené. Proces získavania informáciísa v terminológii DPZ označuje ako interpretácia a jej cieľom je nielen identifikácia určitých objektov a javov na Zemi, ale aj stanovenie ich (kvalitatívnych a kvantitatívnych) charakteristík a vzťahov medzi nimi. Tie pri inom spôsobe výskumu môžu ostať skryté.

 

 

Interpretácia sa uskutočňuje pomocou interpretačných kľúčov, ktoré sa zostavujú z interpretačných znakov, napr. tvar, veľkosť, tón, tieň, farba, textúra a štruktúra zobrazených objektov. Používajú sa dva typy interpretačných postupov, a to selektívny a eliminačný.

 

Podľa toho, na čom sa uskutočňuje interpretácia, rozdeľuje sa na opticko-analógovú (analyzujú sa snímky zhotovené prevažne fotografickými metódami) a na digitálnu (realizovanú na obrazových záznamoch z nekonvenčných metód DPZ).

 

 

Oblasti využitia metód DPZ

 

Najskôr sa používali metódy DPZ v meteorológiipri predpovedi počasia, sledovaní oblačnej vrstvy, výskume búrkových oblastí spolu s predpoveďou ich vzniku a smeru vývoja. Špeciálne meteorologické družice sledujú teplotu povrchu Zeme a množstvo ďalších ukazovateľov charakterizujúcich atmosféru Zeme.

 

Bohaté skúsenosti a široký výskum v oblasti určovania spektrálnych charakteristík hornín využívajú metódy DPZ pri vyhľadávaní nerastných surovín, lokalizovaní zlomových a puklinových zón, ktoré sú nevhodné pre stavbu veľkých technických diel, pri výskume geofyzikálnych procesov na veľkých plochách, napr. vulkanizmu. Skúmajú sa tvary (geomorfológia) zemského povrchu a ich zmeny v čase, ktorých znalosť je dôležitá pri predpovediach prírodných katastrof a hodnotení ich následkov (záplavy, zosuny, zemetrasenia..).

 

Znalosť spektrálnej odrazivosti pôd a rastlinného krytu pomáha lesníkom a poľnohospodárom určovať hranice jednotlivých porastov a plodín, ich vek, hustotu, kvalitu a mieru poškodenia škodlivými látkami, ktoré vyprodukoval človek. DPZ umožňuje monitorovanie vývoja úrod a predpoveď ich výnosu, a tak vopred určovať ceny sledovaných plodín na svetovom trhu. Neoceniteľné sú informácie určujúce oblasti postihnuté nadmernou eróziou pôdy a nedostatkom alebo nadbytkom vlahy. Na základe nich sa plánujú a robia protierózne a zavlažovacie alebo odvodňovacie opatrenia.

 

Pri výskume hydrosférysa prostredníctvom DPZ sleduje pohyb morských prúdov a pobrežnej čiary, morské dno a pobrežné plytčiny. Poskytuje informácie o pohybe rýb rybárskym flotilám cez komunikačné družice. Hydrológovia a hydrogeografi prostredníctvom DPZ tiež skúmajú a sledujú dynamiku vodnej siete (zmeny korýt, riek, smery prúdov v jazerách a umelých nádržiach, veľkosť prietokov v riekach), snehovej pokrývky, stav zásob vody a odhaľujú jej nové zdroje, úroveň jej znečistenia.

 

Čoraz výraznejšie zmeny v klíme Zeme sa odhaľujú práve prostredníctvom informácií z DPZ. Zamerané sú na výskum, zloženie vzduchu a oblačných vrstiev.

 

Významnou zložkou smeru vývoja metód DPZ sa stalo sledovanie vplyvu veľkých technických diel na prírodu- na územia poškodené ťažbou nerastných surovín alebo inou hospodárskou činnosťou človeka, monitoring a odhaľovanie zdrojov znečistenia vody, vzduchu a pôdy, vyhľadávanie vhodných miest na umiestnenie skládok odpadov.

 

Snímky z DPZ v rôznych mierkach a spektrách sa čoraz častejšie používajú v praxi pri zisťovaní využitia zeme, pri tvorbe podkladov pre čo najúčelnejšiu výstavbu sídiel a rekreačných zariadení. Sú hlavným zdrojom vstupných podkladov pre tvorbu rôznych územných informačných systémov zameraných na monitoring dopravy v mestách, inventarizáciou pozemkov a nehnuteľností.

 

Z uvedených oblastí využitia DPZ, ktorých je oveľa viac, možno postrehnúť, že diaľkový prieskum Zeme je živý, neustále sa rozvíjajúci odbor. Svoje možnosti má obmedzené len hranicami ľudského poznania a s ním spojeného technického a vedeckého pokroku.

29.10.2009 16:10:32
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one