Hierarchické úrovne a uplatnenie princípov ÚSES v plánovaní krajiny

Územný systém ekologickej stability zabezpečuje pre zachovanie podmienok života vzájomné vzťahy medzi segmentami krajiny.
Rozmiestnenie a vzájomný plošný pomer prirodzených, poloprirodzených a umelých segmentov v krajine predstavuje jej ekologickú kvalitu.

 

Ekologickú kvalitu väčších územných celkov zabezpečujú v optimálnej priestorovej organizácii vybrané, ekologicky významné časti krajiny, tzv. skladbové prvky ÚSES: biocentrá, biokoridory a interakčné prvky.

 

Biocentrá tvoria najkvalitnejšie prvky s najvyššou ekologickou stabilitou. Rozlohou a stavom ekologických podmienok umožňujú existenciu druhov a spoločenstiev prirodzeného genofondu krajiny. Biocentrá zabezpečujú podmienky pre rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

 

Biokoridory a interakčné prvky zabezpečujú migráciu a výmenu genetických informácií a prepojenie rôznych ekosystémov s rôznou stabilitou.

 

 

Podľa významu ekologickej reprezentatívnosti, významu pre ekologickú stabilitu krajiny a unikátnosti jej fenoménov sa rozlišujú nasledovné hierarchické úrovne ÚSES:

 

1. nadregionálny ÚSES je základný vzťah a postavenie ekologicky stabilných území, napr. Slovenska vzhľadom na európsky systém ekologickej stability.

 

2. regionálny ÚSES zabezpečuje podmienky na zachovanie druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu určitého regiónu. Predstavuje dokument pre ochranu a tvorbu ekologickej stability v regionálnom rozvoji a odporúčaní pre rozvoj všetkých odvetví činnosti človeka v regióne.

 

3. lokálny ÚSESzaisťuje špecifické, z funkčného hľadiska rozhodujúce podmienky miestnej úrovne. Vychádza z regionálnej úrovne. Lokálny ÚSES predstavuje určujúce ekologické podklady pre rôzne druhy plánovacích a projektových činností, ako územné plánovanie, pozemkové úpravy, lesohospodárske plány, melioračné úpravy.

 

 

Pre nadväznosť hierarchických úrovní územného systému ekologickej stability platí, že nadregionálny určuje rámec regionálneho, regionálny lokálneho ÚSES.

Základom ÚSES je vymedzenie tzv. kostry ekologickej stability. Tvorí ju súbor všetkých ekologicky stabilnejších častí územia bez ohľadu na ich funkčné vzťahy.
Ďalej sa zameriava na dosiahnutie priaznivého stavu ekologickej kvality územia. Stav ekologickej kvality územia sa odvodzuje z plošného podielu krajinných prvkov s rôznym stupňom krajinnoekologickej významnosti.

 

 

Za priaznivý stav ekologickej kvality sa považuje, keď najmenej polovicu územia tvoria ekologicky stabilizujúce prvky, napr. záhrady, lúky, pasienky, prirodzené vodné plochy a toky, močiare, zeleň a lesy. Nízky stupeň krajinnoekologickej významnosti predstavujú zastavané a zdevastované plochy, ťažobné priestory a orné pôdy.

 

Reálny výsledný návrh ÚSES zohľadňuje požiadavky pre všetky činnosti človeka na území. Vzhľadom na požadovanú polyfunkčnosť vlastné poslanie ÚSES sa napĺňa stabilizačným pôsobením jeho skladbových prvkov - biocentier, biokoridirov a interakčných prvkov.
Skladbové prvky lokálneho ÚSES predstavujú obvykle výnosné lesy a prirodzenou drevinovou skladbou, polokultúrne lúky, brehové porasty, polointenzívne rybníky, stromoradia a i. Genetickou zásobárňou lokálnych ÚSES sú prirodzené ekosystémy skladbových prvkov regionálnych a nadregionálnych ÚSES.

 

Povinnosť vytvárania ÚSES je v súčasnosti zakotvená vo viacerých právnych normách a vládnych uzneseniach v Slovenskej republike, nie je však vymedzená samostatným zákonom. Základom sa stala koncepcia územného systému ekologickej stability.

 

V oblasti legislatívneho zabezpečenia je ÚSES obsiahnutý zákonom 543/2002 Z.z. o  ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Všeobecné zastúpenie tejto problematiky môžme nájsť aj v ďalších zákonoch týkajúcich sa životného prostredia, najmä územného plánovania.
Postup prác pozostáva zo sústredenia podkladov a analýz, hodnotení, klasifikácie územia a návrhov. ÚSES sa vymedzuje v plánoch, ktoré majú obsahovať mapy existujúcich a navrhovaných biocentier a biokoridorov s vyznačenými chránenými územiami v mierke 1:50 000 a väčšie pre nadregionálny a regionálny ÚSES a v mierke 1:10 000 a väčšie pre miestny ÚSES. Plán ÚSES je podkladom pre projekty systémov ekologickej stability, pozemkových úprav, spracovanie územnej plánovacej dokumentácie, lesné hospodárske plány, vodohospodárske a iné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

 

29.10.2009 16:08:20
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one