Metódy diaľkového prieskumu Zeme

Pojem diaľkový prieskum Zeme (DPZ) označuje metódy, ktoré pomáhajú získavať poznatky o Zemi pomocou snímacích zariadení umiestnených najčastejšie v lietadle alebo družici. DPZ nielenže zbiera údaje, ale ich aj vyhodnocuje pre potreby geovedných disciplín. Pôvodne sa robil DPZ len pomocou leteckej a fotografickej techniky. Nástupom dokonalejšej techniky kozmického priemyslu, televízie, videa a počítačov má DPZ čoraz širšie uplatnenie pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Práve u nej sa vyžadujú presné, verné, mierkovo neohraničené, a najmä rýchlo dostupné údaje a informácie, ktoré pozemný prieskum Zeme nie je vždy schopný poskytnúť.

 

Slnko je prirodzený zdroj vyžarovania elektromagnetických vĺn, ktoré vytvárajú teplo a svetlo v závislosti od svojej dĺžky. Po dopade týchto vĺn na Zem sa časť z nich odrazí späť do kozmu, časť je pohltená Zemou. Druhý zdroj vĺn je samotná Zem, ktorá do svojho okolia tiež vysiela elektromagnetické vlny. V DPZ sa využívajú obidva typy vĺn, a to najmä ich vlastnosť, že vlnová dĺžka je pre každý objekt alebo jav na Zemi odlišná, špecifická. Napríklad inú vlnovú dĺžku majú lúče odrazené od vodnej hladiny, iné od lesnej plochy. Aj v rámci každého objektu možno rozpoznať detaily podľa charakteru vĺn, tzv. charakteristík odrazu. Podľa toho, akým spôsobom a čím sa zaznamenávajú vlny odrazené alebo vysielané, sa metódy DPZ delia na fotografické (konvenčné) a nefotografické (nekonvenčné).

 

  1. Fotografické metódy DPZ. Používajú snímky (fotografie), a to na čiernobielych a farebných fotografických materiáloch. Pri prvých sa rozoznávajú ortochromatické (citlivé na fialovú a žltočervenú farbu), panchromatické (citlivé na všetky farby viditeľné ľudským okom) a infračervené (citlivé na červenú a vlnové žiarenie blízko infračerveného spektra). Farebné filmy reagujú na základné farby spektra (modrá, zelená a červená), z ktorých sa namiešavajú všetky ostatné farby. Podľa citlivosti filmového materiálu na viditeľné a neviditeľné spektrum sa získavajú normálne a infračervené (spektrozonálne) snímky. Infračervené snímky sú citlivé na zvýšené tepelné žiarenie a obsah chlorofylu v listoch rastlín, čo umožňuje rozlišovať javy a objekty neviditeľné na normálnych fotografiách, napr. znečistená voda.

  2. Nefotografické metódy DPZ. Snímky z nekonvenčných metód zachycujú oveľa širšie vlnové spektrum, než je tomu pri filmoch. Na rozdiel od filmov, ktoré sa spracúvajú až na Zemi vo fotolaboratóriách, možno nimi hneď prevádzať zobrazenie získaných údajov v tvare číselných (digitálnych) záznamov do analógového (obrazového) tvaru snímky. Tie sa ďalej vysielajú do prijímacích pozemných centier alebo sa ukladajú na pamäťové médiá.

 

 

 Získané digitálne údaje vyjadrujú veľkosť žiarenia snímaných objektov Zeme. Konkrétny tvar, spôsob zberu, spracovania, uchovania a prezentácie závisí od použitej techniky. Rozoznávajú sa tri druhy techník: televízna, rádiometrická a radarová.

  1. Televízne metódy DPZ. Povrch Zeme sa sníma televíznou kamerou a vytvorený televízny záznam sa vysiela na Zem. Zvyčajne sa používajú multispektrálne kamery so súbežným snímaním vo viacerých pásmach.

  2. Rádiometrické metódy DPZ. Rádiometre sú prístroje na meranie radiácie, intenzity odrazených a vysielaných elektromagnetických vĺn. Snímky zobrazujúce radiácie povrchu Zeme sa vytvárajú pomocou špeciálnych snímkovacích prístrojov, tzv. riadkovacích rádiometrov, scannerov. Podľa spektrálneho rozsahu rádiometrov sa rozlišujú multispektrálne a navyše aj termálne scannery.

  3. Radarové metódy DPZ. Snímkovanie radarom je aktívna metóda DPZ. Na rozdiel od tzv. pasívnych metód DPZ (A, B) sa pri radarovej metóde vlny aktívne vysielajú a ich odraz od okolitých zemských objektov prijíma radar. Množstvo odrazenej energie závisí od vzdialenosti a rádiolokačnej odrazivosti jednotlivých objektov povrchu. Tie sa všeobecne zisťujú pre potreby DPZ tzv. podporným pozemským prieskumom, ktorý súčasne prebieha pri snímkovaní. Letecké snímky zobrazujú zemský povrch s vysokou rozlišovacou schopnosťou detailov a sú geometricky presnejšie a vernejšie než kozmické. Výhoda kozmických snímok je poskytnutie globálneho obrazu veľkých častí povrchu Zeme, ale pri nižšej rozlišovacej schopnosti na úrovni malých mierok. Z týchto vlastností vyplýva aj ich použitie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

 

29.10.2009 16:11:15
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one