Základné členenie priemyselnej výroby

Definovanie priemyselnej výroby
 

Priemyselná výroba je tá časť materiálnej výroby, ktorá zahŕňa ťažbu nerastných surovín a palív, výrobu a rozvod všetkých druhov energie, strojové spracovanie vyťažených surovín a získaných poľnohospodárskych produktov, rôzne opravárenské činnosti a vybrané služby. Priemysel je hlavné výrobné odvetvie svetového hospodárstva.

V priemysle pracuje asi 20% ekonomicky činného obyvateľstva. Medzi hospodársky vyspelými a rozvojovými krajinami možno pozorovať v súvislosti so zamestnanosťou v priemysle dva rozdiely:

  1. podiel zamestnaných v priemysle z celkového počtu ekonomicky činných osôb je v hospodársky vyspelých krajinách oveľa vyšší ako v rozvojových
  2. zatiaľ čo v prvej skupine krajín podiel zamestnaných v priemysle klesá, v rozvojových krajinách sa pozoruje jeho vzostup.
 
Tieto rozdiely sú dôsledkom prirodzeného vývoja hospodárstva jednotlivých krajín, ktoré prechádza z predindustriálneho, cez industriálne až do postindustriálneho obdobia. Pre každé toto obdobie je charakteristický určitý podiel zamestnanosti v štyroch základných sektoroch hospodárstva, v primárnom, sekundárnom, terciálnom a kvartálnom.


 

 

Vznik a vývoj priemyselnej výroby

 

Moderný priemysel vznikol v poslednej tretine 18. storočia premenou feudálnych manufaktúr na prvé priemyselné závody. Manufaktúra, ktorá predchádzala modernému priemyselnému závodu, tvorí prechodnú formu medzi remeselnou malovýrobou a moderným priemyslom. Najvýznamnejší vynález, ktorý umožnil rozvoj moderného priemyslu, je parný stroj ako hnací stroj univerzálneho významu. Parný stroj znížil závislosť priemyslu od prírodných zdrojov energie.

 

Moderný priemysel sa začal rozvíjať v Anglicku a obdobie jeho vzniku sa označuje ako prvá priemyselná revolúcia. Nástup strojového priemyslu vyvolal vznik nového priemyselného odvetvia - strojárenstva. Dopyt po kovoch podmienil rozvoj hutníckych závodov, rast ťažby uhlia a rúd železa i neželezných kovov. Všeobecné praktické využitie elektrickej energie na konci 19. storočia ovplyvnilo rozvoj nových priemyselných odvetví. Od konca 19. storočia sa rýchle rozvíjal chemický priemysel. Po 2. svetovej vojne nastal rozvoj niektorých špeciálnych priemyselných odvetví, predovšetkým odvetví chemického priemyslu, tiež automobilového priemyslu, elektrotechniky a i. Typickou črtou priemyselnej výroby tohto obdobia bola mechanizácia a automatizácia výroby. Pre obdobie posledných dvadsiatich rokov sú charakteristickými črtami priemyselnej výroby prenikanie počítačov do riadenia výrobných postupov, znižovanie energetickej náročnosti výroby a všeobecná ekologizácia priemyselnej výroby.


Hlavné typy a odvetvia priemyselnej výroby

 

V procese vývoja priemyslu sa neustále objavovali nové druhy výrob, a preto je súčasný priemysel zložitý a rozmanitý. Jedna z úloh geografie je rozdeliť stovky rozličných druhov priemyselných výrob do jednotlivých skupín, inými slovami urobiť klasifikáciu priemyslu.

 

Priemysel sa podľa postavenia výrobného procesu k východiskovým surovinám delí na primárny, sekundárny a terciárny. Do primárneho priemyslu patrí ťažba surovín zo zeme, oceánov alebo zo vzduchu. V praxi sa často označuje aj ako ťažobný priemysel. Sekundárny priemysel zahŕňa strojovú veľkovýrobu tovarov. Spracúva suroviny získané primárnym priemyslom a poľnohospodárske produkty. Známy je aj pod názvom spracovateľský priemysel. Terciárny priemysel obsahuje opravárenskú činnosť a vybrané služby, vrátane služieb spojených s predajom priemyselných výrobkov.

 

Najpoužívanejšia klasifikácia priemyslu nasleduje ako druhý stupeň za touto klasifikáciou. Podľa nej sa priemysel delí na základné odvetvia. Táto klasifikácia sa pomerne často mení, rozširuje. Na Slovensku sa v súčasnosti priemysel delí na 17 základných odvetví: ťažba energetických surovín, ťažba neenergetických surovín, výroba potravín, nápojov a spracovanie tabaku, textilná a odevná výroba, spracovanie kože a výroba kožených výrobkov, spracovanie dreva a výrobkov z dreva, výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera, vydavateľstvo a tlač, výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív, výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vláken, výroba výrobkov z gumy a plastov, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, výroba kovov a kovových výrobkov, výroba strojov a zariadení, výroba elektrických a optických zariadení, výroba dopravných prostriedkov, výroba inde neklasifikovaná, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody.

 
 
 
 
29.10.2009 15:45:56
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one