Doprava je súhrn činností, ktorými sa uskutočňuje cieľavedomé premiestňovanie nákladov a osôb v priestore. Základným predpokladom, ktorý umožňuje toto premiestňovanie, je technická základňa dopravy, ktorú tvoria dopravné cesty, dopravné zariadenia a dopravné prostriedky.

 

Doprava je predpoklad a nevyhnutná podmienka priestorového rozdelenia práce vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle. Umožňuje pohyb medzi zdrojmi a cieľmi prepravy a zabezpečuje ho. Výsledkom dopravného procesu je premiestňovanie nákladov a premiestňovanie osôb.

 

Pre výstavbu jednotlivých dopravných ciest a zariadení, všeobecne pre rozvoj dopravy a dopravnej siete, sú najdôležitejšie sídelno-geografické a hospodársko-geografické podmienky. Sídla sa spájajú dopravnými cestami, pričom technické parametre dopravných ciest a ich priepustnosť sú priamo úmerné veľkosti sídiel. Spôsob hospodárskeho využívania regiónu vplýva na rozvoj dopravy.

 

 

Základné členenie dopravy:

Doprava sa člení na základe rôznych kritérií. Podľa charakteru prostredia, v ktorom sa uskutočňuje, sa delí na pevninskú, námornú a vzdušnú. Pevninskú dopravu možno v druhom stupni rozdeliť na suchozemskú a vodnú. V geografii sa najčastejšie používa delenie dopravy podľa druhu použitej dopravnej cesty, a to železničná, vnútrozemská vodná, potrubná, námorná, letecká a špeciálne druhy dopravy.

 

 

Všeobecné smery vývoja dopravy sú:

  1. Rast rýchlosti dopravných prostriedkov.

  2. Zvyšovanie prepravnej kapacity dopravných prostriedkov.

  3. Zjednotenie dopravných ciest, dopravných zariadení a dopravných prostriedkov.

  4. Koncentrácia prepráv na hlavné dopravné ťahy.

  5. Sústredenie pozornosti na znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

 

 

Dopravné systémy jednotlivých regiónov sveta

  1. Prakticky celú Európu, USA, juh Kanady a sever Mexika, Japonsko, východnú časť Austrálie, Nový Zéland, juh Afriky i niektoré ďalšie menšie izolované územia možno hodnotiť ako oblasti s modernou dopravou. Charakteristické črty týchto oblastí sú dobre rozvinutá železničná i cestná doprava. V železničnej i cestnej sieti sú výrazne sformované hlavné komunikácie, magistrály. Oblasti majú ďalej hustú sieť letísk. Veľký význam má v týchto oblastiach i vnútrozemská vodná doprava a potrubná doprava.

  2. V celosvetovom meradle rozsiahle územia zaberajú oblasti s veľkým podielom jednoduchej miestnej dopravy, ktoré využívajú silu zvierat a ľudí. Tieto oblasti zaberajú veľkú časť Afriky, rozsiahle územia v južnej Ázii, v Mexiku a v Južnej Amerike. Majú pomerne hustú cestnú sieť i sieť železníc, ale ich typickou črtou je rozsiahle využívanie sily zvierat a ľudskej sily v doprave.Letecká doprava zabezpečuje hlavne medzinárodné spojenia. Intenzita automobilovej dopravy je nižšia ako v predchádzajúcich oblastiach.

  3. Severné oblasti Kanady a Ruska predstavujú regióny, kde okrem leteckej dopravy a dopravy nákladnými autami sa využíva doprava saňami a doprava loďami po riekach a jazerách v lete. Tvoria riedko osídlené územia, v ich hospodárstve je výrazná ťažba dreva a nerastných surovín.

  4. Osobitnú dopravnú oblasť predstavuje rieka Amazon a menšie územia v povodí rieky Kongo, kde počas celého roka dominuje riečna doprava

  5. Na Zemi sa nachádzajú aj rozsiahle oblasti takmer bez pozemnej dopravy (púšte, zaľadnené územia a vysoké pohoria).

 

29.10.2009 15:50:22
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one