Človek je po celý život obklopený zvukmi. Môžu to byť bežné zvuky mestského prostredia, zvuky prírody, rozhovory či hudba. Zvuk je jedným z najzákladnejších podnetov vnímania okolia.

 

Akustika je vedný odbor zaoberajúci sa vznikom zvukového vlnenia, jeho šírením a jeho vnímaním. Akustika môže byť fyzikálna - skúma spôsob vzniku a šírenia zvuku. Zaoberá sa jeho odrazom a pohlcovaním v rôznych materiáloch. Akustika môže byť aj hudobná - študuje hudobné zvuky a ich kombinácie vzhľadom na potreby hudby.

Zvukom nazývame každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem. Je to mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 Hz do 16 kHz. Mechanické vlnenie s nižšou frekvenciou sa nazýva infrazvuk, s vyššou ultrazvuk.

 

Dôležitou charakteristikou zvuku z hľadiska jeho šírenia je rýchlosť zvuku. Je ovplyvnená hlavne druhom a teplotou hmotného prostredia v ktorom sa šíri. Rýchlosť zvuku vo vzduchu závisí od zloženia vzduchu, nečistôt, vlhkosti ale najmä od jeho teploty. Môžeme ju vypočítať zo vzťahu: v=(331.82+0.61{t})m.s-1. V kvapalinách a pevných látkach je rýchlosť zvuku väčšia ako vo vzduchu.

 

 

V čistej vode sa zvuk šíri približne rýchlosťou 1482m.s-1. Niektoré zo živočíchov žijúcich vo vode sa spoliehajú na zvukové vlny, ako na prostriedok komunikácie.

 

Rýchlosť zvuku v oceli je 5960m.s-1.

 

Ozvena môže vzniknúť v uzavretom, ale aj vo voľnom priestore, a to vtedy ak dopadne k uchu pozorovateľa okrem priameho zvuku zo zdroja zvuk odrazený po dobu väčšiu ako je 0,1s. Ak má ucho samostatne vnímať odrazený zvuk musí mať dostatočnú intenzitu. Dobe 0,1s odpovedá dráha približne 34 m, to znamená, že ozvena môže nastať vtedy, ak je odrazná plocha vo vzdialenosti aspoň 17m od pozorovateľa.

 

Keď je prekážka bližšie, splýva odrazený zvuk s pôvodným. Môžeme pozorovať predĺženie trvania zvuku a to voláme dozvuk. S dozvukom treba počítať pri projektovaní veľkých miestností, kinosál. Mohol by vzniknúť rušivý dojem, skresľovanie hudby.

 

Ultrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou vyššou ako 16 000 Hz. Našim sluchom ho nevnímame. Jeho vlnová dĺžka je veľmi malá, šíri sa prostredím priamočiaro a platí preň zákon odrazu. Praktické využitie:

 

1) Vyšetrenie pomocou ultrazvuku. Medzi najnovšie technológie patrí 4D zobrazenie. Trojrozmerné obrázky sú snímané v reálnom čase. Napríklad plastická fotografia plodu má veľký emocionálny dopad na rodičov. Využíva sa aj pri vyšetrení kostí, vyšetrení srdca.

 

2) Sonar - je zariadenie, ktoré sa využíva pri navigácii, predpovedi počasia, sledovaní lietadiel a lodí. Princíp je založený na odraze zvukových vĺn od objektu, ktorý sledujeme. Môže sa použiť aj na určenie hĺbky vody.

 

3) Echolokácia - používajú ju napríklad zvieratá, ktoré žijú prevažne tam kde je nedostatok svetla. Napríklad netopiere, delfíny ju používajú za účelom zisťovania prekážok a potravy.

 

4) Defektológia pomocou ultrazvuku - slúži na zisťovanie vád vo výrobkoch.

 

5) Niektoré zvieratá môžu vnímať ultrazvuk, pes počuje ultrazvukovú píšťalku.

 

 

 

Na obrázku vidíme záznam plodu pomocou ultrazvuku.


Zdroj: www.stefanovi.cz/Spunt/Stav/ultrazvuk20.aspx


 

Infrazvuk je mechanické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16 Hz človek ho sluchovo nezachytí, ale centrálna nervová sústava ho vníma. Ovplyvňuje činnosť ľudského mozgu. Infrazvuk predstavuje rizikový faktor pre človeka. Veľmi nebezpečné sú infrazvuky s frekvenciou 8 Hz. Dochádza k rezonancii tkaniva a bunky sa môžu mechanicky poškodiť. Zneužitie u infrazvukových zbraní. Zdrojom infrazvuku je napríklad styk kolesa a koľajnice. Bránime sa tomu vhodnou úpravou, vystužením, vetvením koľajníc. Túto frekvenciu majú napríklad aj seizmické vlny pri zemetrasení. Slony komunikujú pomocou infrazvuku až na vzdialenosť 15 km. Veľmi dobre sa šíri vo vode. Značne citlivé na ne sú medúzy. Niektoré veľryby pomocou nich dokážu loviť korisť, tak že ju omráčia pomocou týchto zvukov.

 

Zdroj: www.risezvirat.estranky.cz/stranka/dorozumiva..


28.10.2009 20:56:29
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one