Silové pôsobenie elektrických nábojov, Coulombov zákon

Pokusmi môžeme veľmi ľahko zistiť, že telesá so súhlasnými elektrickými nábojmi sa navzájom odpudzujú. Naopak, telesá s nesúhlasnými nábojmi sa navzájom priťahujú. Príčinou síl, ktoré spôsobujú pohyb nabitých telies, je elektrický náboj.

 

 

Tak, ako v mechanike zjednodušovalo výpočty zavedenie tzv. hmotného bodu, tak aj teraz budeme pracovať z bodovým nábojom, čiže nábojom sústredeným do jedného bodu.

Podľa pána Coulomba, ktorý ešte v 18. storočí zmeral veľkosť elektrickej sily pôsobiacej medzi dvoma bodovými nábojmi, bol nazvaný aj zákon, ktorý hovorí:

 

Veľkosť elektrickej sily Fe, ktorou na seba pôsobia dva bodové náboje Q1, Q2 , je priamo úmerná súčinu bodových nábojov Q1, Q2 a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r.

 

 

 

 

kde, konštanta k závisí od prostredia, v ktorom sa náboje nachádzajú. Jej približná hodnota pre vákuum aj vzduch je k = 9.109 N . m2 . C-2

 

Charles-Augustin de Coulomb (1736 - 1806)

Na prvý pohľad je vidieť určitú podobnosť s Newtonovým gravitačným zákonom. Líšia sa však konštantami k a χ a samozrejme pôsobiacimi silami.

Platnosť Coulombovho zákona sa dá laboratórne overiť pomocou torzných váh, kde na nabitých guľôčkach môžeme pozorovať výchylku, ktorá vznikne pôsobením elektrickej sily medzi nábojmi Q1 ,Q2 čo je vidieť na nasledujúcom obrázku.

 

 

 

 

 

Na záver jednoduchý prípad:

Akou silou pôsobia na seba vo vzduchu dva bodové náboje 1C, ak ich vzájomná vzdialenosť je 1m?

 

Q1 = Q2 = 1 C

r = 1 m

 

 

28.10.2009 20:55:06
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one