Kinetická teória stavby látok a vzájomné pôsobenie častíc

Kinetická teória je založená na troch experimentálne overených poznatkoch :

  1. Látka akéhokoľvek skupenstva sa skladá z častíc (molekúl, atómov, iónov,..) Hovoríme o nespojitej (diskrétnej ) štruktúre.
  2. Častice sa v látke pohybujú, ich pohyb je ustavičný a neusporiadaný. Častice sa pohybujú rýchlosťami rozličných smerov a veľkostí. Tento pohyb nazývame tepelný pohyb.
  3. Častice na seba pôsobia príťažlivými a súčasne odpudivými silami. Záleží od toho ako ďaleko sú od seba častice.

 

Ako dôkaz tepelného pohybu nám môže slúžiť Brownov pokus.

 

 

 

 

 

Ilustruje vznik náhodného pohybu mikročastíc nárazmi molekúl prostredia.

 

 

 

 

 

Difúzia - samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej látky, nás presviedča o časticovom zložení a o tepelnom pohybe.

 

 

 

Atómy môžu utvoriť molekulu, v nej sú navzájom viazané silami, ktoré voláme väzbové sily.

 

Na obrázku je krivkou k1znázornená zmena veľkosti príťažlivej sily. Krivkou k2 je znázornená zmena odpudivej sily. Keďže na každú časticu látky pôsobí iná častica súčasne aj príťažlivou aj odpudivou silou, môžeme obe sily zložiť. Priebeh veľkosti sily F, ktorá je ich výslednicou, znázorňuje krivka k.

 

 

Z priebehu krivky k vidíme, že pri určitej vzdialenosti r0 medzi časticami je výsledná sila pôsobiaca na časticu nulová. Obe častice sú v rovnovážnej polohe. Vo vzdialenosti väčšej ako r0 je výsledná sila príťažlivá. U kvapalín sa príťažlivé pôsobenie prejavuje do vzdialenosti asi 1 nm.

 

Vo vzdialenosti menšej ako r0 pôsobí na časticu výsledná odpudivá sila.

 

Sily, ktorými na seba pôsobia častice určujú aj vzájomnú polohu častíc.

Molekula vody

 


Molekula vitamínu B1

 

Zo vzájomného pôsobenia častíc vyplýva , že sústava častíc má potenciálnu energiu. Pri rovnovážnej polohe častíc sa táto energia nazýva väzbová energia.

28.10.2009 20:53:28
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one