zdroj: http://www.drevodokrbu.cz/palivove-drevo-dub.jpg

 

 

„Palivo je látka, ktorej horením sa uvoľňuje teplo."

 

Tepelná energia sa využíva priamo, napr. na kúrenie alebo sa premieňa na mechanickú energiu, napr. v spaľovacích motoroch. Najstaršie známe palivo je drevo.

Medzi palivá, ktoré sa získavajú priamo z prírody, tzv. fosílne palivá, patrí uhlie, ropa a zemný plyn.

 

Základnými zdrojmi tepelnej energie palív sú uhlík a vodík ako chemické prvky, ale najmä mnohé zlúčeniny uhlíka s vodíkom a tiež s kyslíkom. V palivách je vlastne uložená chemická energia, ktorá sa horením mení na teplo.

Energetickú kvalitu paliva vyjadruje jeho výhrevnosť. Výhrevnosť je množstvo tepla Q, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení 1 kg paliva.

Vyjadruje sa v jednotkách kJ/kg alebo MJ.

 

Výhrevnosť niektorých palív

 

Palivo

Výhrevnosť (MJ/kg)

Drevo

16

Metanol

21

Čierne uhlie

25

Etanol

27

Zemný plyn

32

Benzín

44

Propán - Bután

45

Metán

49

Vodík

120

 

 

Dlhý čas bolo hlavným zdrojom energie uhlie. Jeho význam ako paliva sa v posledných desaťročiach znížil, najmä zásluhou budovania ropovodov, plynovodov a používania propán - butánovej zmesi z tlakových nádob. V súčasnosti sa ako palivá využívajú najmä ropné produkty a zemný plyn.

 

Uhlie

Už samotná ťažba uhlia, najmä povrchová, zapríčiňuje rozsiahle nežiadúce zmeny v prírode. Pri spaľovaní uhlia unikajú do vzduchu oxid uhličitý CO2, popolček, oxid siričitý SO2, oxidy dusíka NOx, zlúčeniny arzénu a ďalšie škodliviny. Nedokonalým spaľovaním vzniká dym (sadze) a oxid uhoľnatý CO.

 

Benzín

Počas horenia benzínu v motoroch vznikajú okrem oxidu uhličitého a vody aj ďalšie produkty. Nedokonalým spaľovaním vzniká dym (sadze) a oxid uhoľnatý CO. Malá časť benzínu vôbec nezhorí, ale sa zmení na iné uhľovodíky. Pri vysokej teplote sa časť dusíka z nasatého vzduchu zmení na oxidy dusíka NOx. Vzniká tiež škodlivý prízemný ozón O3.

 

Zemný plyn, Propán - Bután

Zemný plyn aj propán - butánová zmes sú veľmi dobré palivá. Spaľujú sa bez dymu a popolčeka a horením nevznikajú škodlivé plyny SO2 a NOx. Pri používaní plynných palív je nevyhnutné zamedziť ich unikanie, pretože v uzavretom priestore hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Okrem toho treba zabezpečiť vetranie miestnosti, aby nenastalo udusenie z nedostatku kyslíka.

 

Etanol, metanol

Etanol sa v niektorých krajinách (Brazília, USA) používa ako ekologicky čisté palivo do spaľovacích motorov automobilov. Podobne ale v menšom rozsahu sa používa ako palivo aj metanol.

 

Vodík

Vodík sa zmiešava s kyslíkom na palivovú zmes v raketách, ktoré vynášajú družice a kozmické lode na obežnú dráhu.

 

 

Všetky bežne používané palivá sú dôležitými surovinami aj pre chemický priemysel. Napr. zohrievaním uhlia nad 1000°C bez prístupu vzduchu (suchá destilácia) a následným ochladzovaním možno získať postupne veľa dôležitých látok, napr. benzín, naftalén, asfalt.

Aby sa fosílne suroviny nevyčerpali, treba hľadať a využívať nové zdroje energie, napr. slnečnú energiu, veternú energiu, energiu vodných tokov, morského prílivu a horúcich podzemných vôd. Veľká pozornosť sa venuje zdokonaľovaniu jadrových elektrární. Intenzívne sa skúmajú procesy, ktoré sú podobné procesom prebiehajúcim na slnku.

 

29.10.2009 12:51:43
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one