Chemický vzorec vody je H2O - je to zlúčenina vodíka a kyslíka. Pri normálnej teplote a tlaku je to číra bezfarebná kvapalina, bez chuti a zápachu.

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda

 

 

- molekula vody

 

 

V prírode sú známe tri skupenstvá, v ktorých sa voda vyskytuje, a to:

 

 1. Pevné - vo forme ľadu alebo snehu

 2. Kvapalné - voda

 3. Plynné - vodná para

 

Voda je najrozšírenejšia látka na Zemi. Je základom života nie len pre ľudí, ale aj pre rastliny a živočíchy. Telo človeka je zo 60% - 75% tvorené vodou. Význam vody v ľudskom tele spočíva tom, že voda sa podieľa na dôležitých životných procesoch, ako napríklad trávenie. Voda je súčasťou krvi a v tele okrem iného zabezpečuje aj termoreguláciu. V telách živých organizmov zabezpečuje transport živín, pre niektoré druhy živočíchov a rastlín vytvára životné prostredie.

Obrovský význam má voda aj v odvetviach priemyslu, v labolatóriách a v domácnostiach - je dôležitým rozpúšťadlom.

 

 

Kolobeh vody

 

Voda tvorí ¾ zemského povrchu. Z toho 97% tvorí voda oceánov a morí a zvyšné tri percentá tvorí voda v podobe ľadovca (2%) a sladká voda (1% - jazerá a rieky). Vplyvom slnečného žiarenia sa voda z riek a oceánov vyparuje a vstupuje do atmosféry. V atmosfére vďaka vzdušným prúdom dochádza ku kondenzácii vodných pár, a tým aj k vytváraniu oblakov. Pôsobením zemskej gravitačnej sily sa voda dostáva späť na povrch Zeme v podobe zrážok (sneh, krúpy, dážď). Zrážková voda vteká do jazier a riek, stane sa súčasťou povrchovej vody alebo sa vsiakne do zeme a tvorí podzemné vody. Časť spadnutých zrážok sa znova vyparuje a kolobeh vody pokračuje.

 

Rozdelenie vody

 

Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok delíme vodu na:

 1. Destilovaná voda - je zbavená minerálnych látok

 2. Mäkká voda - obsahuje málo minerálnych látok

 3. Tvrdá voda - z podzemných prameňov, obsahuje viac minerálnych látok

(Minerálna - obsahuje mnoho minerálnych látok)

 

 

Podľa pôvodu rozdeľujeme vodu na :

 1. Zrážková voda

 2. Povrchová voda

 3. Podzemná voda

 

 

Zrážková voda

 

Zrážková voda môže na zemský povrch padať v rôznych skupenstvách, a to v kvapalnom - dážď a v pevnom - sneh alebo krúpy. Má schopnosť pohlcovať rôzne látky nachádzajúce sa v atmosfére. Napríklad kyslé dažde vznikajú, ak sa zrážková voda zmieša s oxidmi síry a oxidmi dusíka.

 

 

Povrchová voda

 

Tvorí rieky, jazerá, potoky, vodné nádrže, rybníky a atď.

 

Podzemná voda

 

Po vsiaknutí zrážok zemským povrchom sa voda dostáva do hlbších vrstiev, a tým sa mení jej zloženie. Rozpúšťajú sa v nej minerálne látky, ktoré sú prítomné v pôde. A tak dochádza k premene zrážkovej vody na minerálnu vodu.

 

 

Úloha: Vymenujte minerálne vody, ktoré poznáte.

Riešenie: napríklad: Baldovská, Vincentka, Slatina, Magnesia

 

 

Podľa použitia delíme vodu na :

 1. Pitnú vodu

 2. Odpadovú vodu

 3. Úžitkovú vodu

 

Pitná voda

 

Pitná voda predstavuje upravenú povrchovú a podzemnú vodu. Úprava vody sa uskutočňuje vo vodárňach. Zo zdroja sa voda privádza do úpravovne vody - vodárne, kde sa upraví tak, aby zodpovedala stanoveným požiadavkám.

 

Vodárne používajú biologické filtre, ktoré zachytia vo vode rozpustené a rozptýlené látky vrátane mikróbov. Voda sa rozstrekuje na povrch filtračnej náplne, ktorý je pokrytý slizovitou blanou vytvorenou kolóniami mikroskopických živých organizmov. Veľké vodárne používajú rýchlofiltre. V rýchlofiltroch voda prúdi rýchlosťou 5 až 8 m3 za hodinu.

Na fyzikálnu úpravu nadväzuje chemická úpravavody. Do vody sa pridáva síran železnatý alebo hlinitý či chlorid železitý.

Voda sa najčastejšie dezinfikuje plynným chlórom. Veľmi účinná je dezinfekcia ozónom, ktorý veľmi rýchlo a spoľahlivo ničí mikroorganizmy vo vode. Jeho nevýhodou je, že dezinfekcia je technicky zložitejšia a ozón vo vode nepretrváva.

V mnohých vodárňach sa pridávajú do vody fluoridy, ktoré - ako ukázali rozsiahle štúdie zubných lekárov a hygienikov - znižujú kazovosť zubov. (http://www.gymtornala.edu.sk/sk/projekty/01-02/2A_VODA/Zaver.htm)

 

Odpadová voda

 

Vzniká v domácnostiach, priemysle, v poľnohospodárstve a atď. Priemyselné závody ako napríklad cukrovary, papierne majú svoje vlastné čistiarne odpadovej vody, z domácností a miest sa odpadová voda odvádza kanalizáciou do čistiarní odpadových vôd.

 

Voda je schopná takzvaného samočistiaceho procesu. Pri ňom sa postupne odstraňujú nežiadúce látky a na tomto procese sa podieľajú mikroorganizmy a kyslík.

Na tom je založené takzvané biologické čistenie, kedy sa nečistoty rozkladajú pomocou zdravotne nezávadných  mikroorganizmov a kyslíka.

 

Úžitková voda

 

Na jej kvalitu - čistotu a nezávadnosť, sa nekladú také požiadavky ako na kvalitu pitnej vody. Využíva sa najčastejšie v priemyselných odvetviach.

 

 

Charakteristické vlastnosti vody z chemického hľadiska

 

Teplota varu : 100°C

Teplota topenia : 0°C

Väzba medzi vodíkom a kyslíkom je polárna. Prítomnosť vodíkových mostíkov spôsobuje vysokú teplotu varu vody.

 

29.10.2009 12:39:05
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one