Zrakové a sluchové orgány

Funkciouzmyslových orgánov je podávať organizmu informácie o vonkajšoma vnútornom prostredí. Zmyslové bunky- receptoryzaznamenávajú podnet a premieňajú ho na nervový vzruch.Receptory sú špecializované, reagujú na adekvátny podnet.Najnižšia hodnota podnetu vyvolávajúca vznik nervového vzruchuv receptorovej bunke, sa nazýva prahováhodnota.Receptor nereaguje na podprahové hodnoty, iba na prahovéa nadprahové.

Rozdeleniereceptorov podľa adekvátneho podnetu:

 1. chemoreceptory

-napr. čuchové a chuťové bunky, receptory v stenáchciev,

-adekvátnym podnetom je chemická látka,

 1. mechanoreceptory

 • napr. hmatové bunky v koži, sluchové bunky vo vnútornom uchu,

-adekvátnym podnetom je mechanické podráždenie,

 1. rádioreceptory

 • napr. zrakové bunky na sietnici oka, tepelné receptory,

 • adekvátnym podnetom sú rôzne formy žiarenia.

Podľaprostredia, z ktorého podnety prijímajú:

 1. exteroreceptory

 • napr. čuchové, chuťové a zrakové bunky,

 • reagujú na podnety z vonkajšieho prostredia,

 1. interoreceptory

 • receptory v stenách ciev,

 • reagujú na podnety z vnútorného prostredia organizmu,

 1. proprioreceptory

 • receptory vo svaloch, šľachách, kĺbových púzdrach vysielajúce do CNS informácie o napätí v týchto orgánoch.

ZRAKOVÉORGÁNY

Obr.1: Orgán zrakuzdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Schematic_diagram_of_the_human_eye_slk.svg/350px-Schematic_diagram_of_the_human_eye_slk.svg.png

 

Zrakové orgányvnímajú svetelné podnety (elektromagnetické vlnenie). Hlavnýmzrakovým orgánom je oko (oculus,ophthalmos).Oko je tvorené očnou guľou uloženou v očnici. Očná guľamá 3 vrstvy:

1.očné bielko(sclera)

 • je vonkajším väzivovým obalom,

 • vytvára pevný obal oka,

 • v prednej časti sa nachádza vyklenutá priehľadná rohovka (cornea), priestor za rohovkou vypĺňa očná komorová voda,

2.cievovka(chorioidea)

 • tvorí strednú vrstvu oka, prítomná bohatá sieť ciev s pigmentovými bunkami,

 • zabezpečuje výživu oka,

 • farebná dúhovka (iris) v strede s otvorom zrenicou (pupilla) vystupuje vpredu z cievovky,

 • za dúhovkou z cievovky vystupuje vráskovcové teleso (corpus ciliare)- sval, na ňom zavesená dozadu vyklenutá šošovka,

 • šošovka (lens crystallina) je tvorená tuhou, rôsolovitou, priezračnou a pružnou hmotou, je schopná akomodácie- zmena vyklenutia šošovky pomocou sťahu vráskovcového telesa, význam pri zaostrovaní na rôzne vzdialené predmety. Svetelné lúče prechádzajúce rohovkou, šošovkou a sklovcom (optická sústava oka) vytvárajú na sietnici prevrátený a zmenšený obraz predmetov. Skutočný obraz vzniká v kôrovej oblasti predného mozgu,

3.sietnica(retina)

 • vnútorná vrstva očnej gule,

 • je tvorená zmyslovými bunkami:

  • tyčinkami- asi 120 miliónov, pre čierno-biele videnie,

  • čapíkmi- asi 6 miliónov, pre farebné videnie, rozlišujú 3 základne farby- červenú, zelenú, modrú (ich kombináciou vznikajú ostatné farby).

Žltáškvrna-miesto výskytu najväčšieho počtu receptorov, nachádzajú sav nej iba čapíky. Je to miesto najostrejšieho videnia.

Slepáškvrna-miesto na sietnici bez čapíkov a tyčiniek, kde vstupuje do okazrakový nerv.

Vnútornýpriestor očnej gule je vyplnený priezračnou rôsolovitou hmotou-sklovec (corpusvitreum).

Prídavnéorgány oka:

 • 6 okohybných svalov zabezpečujúcich pohyb očnej gule,

 • mihalnice (palpebrae)- chránia oko v očnici,

 • spojovka (conjunctiva)- tenká blanka pokrývajúca vnútornú stranu mihalníc,

 • slzné žľazy (glandulae lacrimales)- na vonkajšom hornom okraji očnice. Slzy sa hromadia v slznom váčku, z ktorého vyúsťuje kanálik do nosovej dutiny. Slzy majú antibakteriálne účinky, odstraňujú nečistoty, zvlhčujú rohovku.

SLUCHOVÉORGÁNY
zdroj: http://www.audiocity.cz/clanky/Sluchove_ustroji/SchemaUcha.jpg
 

Obr.2:Orgán sluchu

zdroj: http://duef.uniza.sk/img/pr/6_11.png
 

Obr.3: Orgán sluchu

Sluchové orgányprijímajú zvukové vlny a premieňajú ich na mechanické vibráciestimulujúce nervové bunky. Sluchový orgán človeka rozlišujezvukové vlny vo frekvencii 16-20 000 Hz. Orgán sluchu- ucho(auris,otis)tvorí:

 1. vonkajšie ucho

- zachytávaa zhromažďuje zvukové vlny

 • je zložené z ušnice (elastická chrupka tvaru mušle pokrytá kožou, ušnica zachytáva zvukové vlny a vedie ich do zvukovodu) a zvukovodu (nasmerováva zvukové vlny k bubienku (membrana tympani)- tvorený tenkou väzivovou blankou, ktorá sa vlnami rozkmitáva. Bubienok sa nachádza na rozhraní medzi vonkajším a stredným uchom.

 1. stredné ucho

-vpredu je prostredníctvom Eustachovej trubice (ktorá vyrovnávatlak na obidvoch stranách bubienka; tlak v strednom uchu savyrovnáva s tlakom vo vonkajšom prostredí) spojenés nosohltanon. Stredné ucho je uložené v dutinespánkovej kosti. Tvorené je 3 kĺbovo spojenými sluchovýmikostičkami: kladivko(malleus),nákovka(incus),strmienok(stapes).Strmienok zapadá do otvoru vnútorného ucha, tzv. oválne okienko.

 1. vnútorné ucho

-je uložené v skalnej kosti, tvorí kostný labyrint (vyplnenýtekutinou perilymfou), v ktorom sa nachádza blanitý labyrintvyplnený tekutinou endolymfou. Vnútorné ucho sa skladá z 2 častí:

 1. sluchový orgán

-začína sa predsieňou do ktorej zapadá strmienok. Za predsieňounasleduje slimák (kochlea)s vlastným sluchovým orgánom (tzv. Cortihoorgán-s vláskovými bunkami, t.j. vlastné sluchové bunky), ktorýje súčasťou blanitého labyrintu vyplneného endolymfou.

 1. statokinetické (rovnovážne) orgány

 • na vnímanie polohy a pohybu hlavy,

 • uložené v blanitom labyrinte, tvorené 2 váčkami a 3 na seba kolmými polkruhovými kanálikmi,

 • statický orgán- na vnímanie polohy hlavy, sa nachádza vo vajcovitom a guľovitom váčku blanitého labyrintu,

 • kinetický orgán- na vnímanie polohy hlavy, uložený v 3 polkruhových kanálikoch blanitého labyrintu.

Mechanizmusprenosu zvuku:

Zvukovévlny sa prechodom cez vonkajšie ucho dostávajú k bubienku,ktorý rozkmitajú. Kmitaním bubienka sa prenášajú cez 3 sluchovékostičky na oválne okienko a postupne na tekutiny vnútornéhoucha. Rozvlnením tekutín sa rozkmitá bazálna membrána Cortihoorgánu. Narážaním jeho vláskových buniek na kryciu membránu sapodráždia a aktivujú dostredivé vlákna sluchového nervu,ktorý vedie nervový vzruch do mozgovej kôry.

29.10.2009 16:56:53
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one