Hormonálna(látková) sústava človeka a nervovásústavasa podieľajú na kontrole a riadení ľudského organizmu.Obidve sústavy sú vo vzájomných vzťahoch. Niektoré hormónyovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu. Nervová sústava riadičinnosť niektorých endokrinných žliaz, napr. dreň nadobličiek.

Nervová sústavazabezpečuje riadenie, koordinovanie funkcií organizmu a kontakts okolitým prostredím. Základnou stavebnou a funkčnoujednotkou nervovej sústavy je nervovábunka (neurón). Neurón má schopnosť prijať podnet z prostredia, premeniťho na nervový vzruch a odovzdať ďalšiemu neurónu, t.j.základnou úlohou nervových buniek je prijímať, viesťa odovzdávať signály.

Zloženie neurónu:

Z tela nervovejbunky vybiehajú:

 1. dendrity- dostredivé výbežky, krátke, bohato vetvené. Dendritmi vstupuje do neurónu nervový vzruch.

 2. neurit (axón)- odstredivý výbežok, je iba jeden. Nervový vzruch vedie. Povrch neuritu je chránený dvojitou pošvou, jej vnútorná vrstva je tvorená myelínom (vrstvička tukovitej látky).Vonkajšia vrstva je tvorená Schwannovými bunkami.zdroj: http://www.sniperka.estranky.cz/archiv/iobrazek/60

 


 

 

Obr. 1: Neurón

 

Vznik nervovéhovzruchu

Na vonkajšoma vnútornom povrchu cytoplazmatickej membrány neurónu súnerovnomerne rozmiestnené ióny Na+,K+,Cl-.Keď nie je nervová bunka podráždená koncentrácia iónov K+vo vnútri membrány je väčšia ako na vonkajšom povrchu membrány,kde naopak prevažuje koncentrácia iónov Na+.Pokojovýmembránový potenciálje elektrické napätie medzi vnútrom a povrchom bunky akodôsledok nerovnomerného rozloženia iónov. Ak na neurón pôsobíadekvátny podnet vzniká nervovývzruch.Pri podráždení nervovej bunky sa mení priepustnosť membrány. Nazáklade koncentračného spádu je umožnené vstúpiť iónom Na+do bunky, membrána je depolarizovaná.Pokojový potenciál sa mení na akčnýpotenciál=nervový vzruch. Po prebehnutí vzruchu neurónom začnú z bunkyunikať ióny K+,čím sa obnovuje rozloženie náboja a membrána sarepolarizuje.Pôvodné rozloženie iónov sa po repolarizácii membrány zabezpečítzv. sodíkovo-draslíkovoupumpou(K+ióny,ktoré unikajú von z bunky sú po repolarizácii zamenené zaióny Na+).

Šírenie nervovéhovzruchu

Synapsia-miesto kontaktu dvoch neurónov, axón nervovej bunky sa napája natelo alebo výbežky ďalších neurónov. Prostredníctvom spojenianeurónov, synapsií sa prenáša nervový vzruch medzi bunkami.

Zloženie synapsie:váčkys mediátorom(chemický prenášač) sú zakončením axónu jednej nervovejbunky, synaptickáštrbinaa postsynaptickámembrána-je membránou cieľového neurónu. Po príchode vzruchu dozakončenia axónu, mediátor vtečie do synaptickej štrbiny, čímsa podráždi postsynaptická membrána, ktorá sa depolarizujea vzruch sa šíri ďalej. Aby sa neurón, z ktoréhovzruch vychádzal stal opätovne dráždivou (funkčnou) bunkou musísa v nej po prechode akčného potenciálu obnoviť pokojovýpotenciál. Uskutočňuje sa to pomocou sodíkovo-draslíkovej pumpy.Špeciálnymi prenášačmi sa ióny K+a Na+dostávajú na pôvodné miesto, čím sa obnovuje pokojovýpotenciál (pričom sa vyžaduje energia ATP).


 

zdroj: http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/=Texty/30-Neurohumor%C3%A1ln%C3%AD%20syst%C3%A9m/30-NeuroHumor_soubory/image018.jpg


Obr. 2: Synapsia

V centrálnejnervovej sústave sa okrem nervových buniek nachádzajú aj tzv.gliovébunky,ktorých hlavnou funkciou je výživa a ochrana neurónov.

Stavba a funkcianervovej sústavy

Nervová sústava saskladá z:

 1. centrálnej nervovej sústavy (CNS)- mozog, miecha,

 2. obvodovej (periférnej) nervovej sústavy- mozgové, miechové a autonómne nervy.

Centrálnejnervovej sústavy (CNS)

Je zložená z dvochtypov nervového tkaniva:

 1. sivá hmota- tvoria ju telá a dendrity neurónov,

 2. biela hmota- je tvorená axónmi neurónov.


zdroj: http://www.zdravie.sk/images/article/encefalitida/mozog.jpg


 

 

Obr. 3: Mozog

 • MIECHA (medulla spinalis)

Je to povraznervového tkaniva dlhý asi 40 - 45 cm, uložený v chrbticovomkanály. Horný koniec prechádza do predĺženej miechy, dolnýkoniec končí v oblasti druhého driekového stavca. Miechareguluje vyprázdňovanie močového mechúra a konečníka, jecentrom reflexov (napr. erekcia, ejakulácia a tiež svalových,šľachových reflexov).

Na priereze miechyrozlišujeme:

- Sivúhmotu-ktorá obklopuje centrálny kanál, má reflexnú funkciu, sú v nejuložené reflexné centrá pre pohyby končatín a trupu,bránicové centrum, zrenicové a potové centrá. Zo sivejhmoty miechy vystupujú predné a zadné korene miechy, spojenímktorých vznikajú nervy.

- Bieluhmotu-nachádza sa okolo sivej hmoty, prechádzajú ňou vzostupné nervovédráhy- odovzdávajú impulzy do vyšších častí CNS a zostupnédráhy- privádzajúce podnety z vyšších častí CNS prečinnosť motorických buniek (vedomé pohyby).

 • MOZOG (cerebrum, encephalon)

Mozog dospeléhočloveka dosahuje hmotnosť približne 1400 g.

Je zloženýz viacerých oddielov:

- Predĺženámiecha(medullaoblongata)-nadväzuje na chrbticovú miechu. Je centrom dýchania a činnostisrdca a tiež významných reflexov- hltania, vracania,kýchania.

- Varolovmost(ponsVaroli)-je to súbor nervových vláken, je uložená nad predĺženoumiechou.

- Mozoček(cerebellum)-tvoria dve hemisféry. Je centrom telesnej rovnováhy, regulujesvalové napätie.

- Strednýmozog(mesencephalon)-nachádza sa medzi Varolovým mostom a medzimozgom. Je centrompohybov hlavy a očí, ovplyvňuje vzpriamené držanie tela.

- Medzimozog(diencephalon)-je tvorený z dvoch častí, funkčne odlišných:

 • Talamus (lôžko)- zabezpečuje spojenie medzi mozgovou kôrou a nižšími oddielmi CNS.

 • Hypotalamus (podlôžko)- je umiestnené v prednej časti medzimozgu, vplýva na činnosť vnútorných orgánov, je centrom sympatika a parasympatika, ovplyvňuje tiež termoreguláciu atď. Na spodnú časť podlôžka sa pripája hypofýza (podmozgová žľaza).

 • Predný mozog (telencephalon)-je najväčšou časťou mozgu, tvorená dvomi hemisférami, navzájom sú spojené svorovým telesom, pokryté sú sivou mozgovou kôrou s množstvom záhybov. Je sídlom vyššej nervovej činnosti.

zdroj: http://sk.ao-institut.cz/xrw_fp/texty/Mozek/obrazky-mozek/01-mozek-thalamus-organ.jpg 

 

Obr. 4: Mozog

 

Mozgovomiechovýmok-je bezfarebnou tekutinou, ktorá vypĺňa dutiny CNS, jefyziologickým prostredím pre neuróny, podieľa sa na látkovejvýmene, mechanicky chráni CNS.

29.10.2009 16:54:15
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one