Prehľad základných biologických disciplín

Základné biologické vedy:

 • mikrobiológia- študuje mikroorganizmy,

 • botanika- zaoberá sa štúdiom rastlín,

 • zoológia- študuje živočíchy,

 • antropológia- zaoberá sa štúdiom ľudského organizmu.

Vedy študujúce živé sústavy zo všeobecného hľadiska:

 • všeobecná biológia- skúma všeobecné vlastnosti a zákonitosti charakterizujúce všetky živé sústavy,

 • vývinová biológia- študuje a porovnáva ontogenetický vývin živých organizmov,

 • evolučná biológia (vývojová)- zaoberá sa všeobecnými zákonitosťami biologickej evolúcie.

Vedy študujúce vlastnosti živých organizmov:

 • molekulárna biológia- skúma biologické javy, stavbu a zloženie živej hmoty na makromolekulovej úrovni,

 • cytológia- zaoberá sa štúdiom bunky,

 • anatómia- skúma tvar a stavbu jednotlivých orgánov, ich sústav a organizmu ako celku,

 • morfológia- študuje tvar a stavbu organizmov a ich častí,

 • fyziológia- študuje funkcie živých sústav a orgánov,

 • embryológia- zaoberá sa vývinom zárodku,

 • genetika- náuka o dedičnosti a premenlivosti organizmov,

 • imunológia- venuje sa obranným funkciám organizmu,

 • parazitológia- študuje cudzopasné organizmy, skúma vzťahy medzi hostiteľom a parazitom,

 • etológia- študuje prejavy, funkcie a evolúciu správania živočíchov a človeka,

 • ekológia- zaoberá sa vzťahom živých sústav a ich prostredia.


Metódy vedeckej práce v biológii


 1. Pozorovanie


- do biologických javov sa pri pozorovaní aktívne nezasahuje,

- využíva sa prístrojová technika,

-výsledkom je opis pozorovaného objektu,

- aby sa opis mohol využiť na vedeckú prácu musí byť presný (mal by čo najviac zodpovedať skutočnosti),

- získané poznatky sa roztrieďujú do rozličných skupín, na základe zhodných, podobných a rozdielnych znakov,

- pri pozorovaní sa využíva porovnávacia metóda- je základnou metódou na klasifikovanie organizmov.


 1. Pokus (experiment)


 • pri pokuse sa aktívne zasahuje do biologických javov,

 • zmení sa jedna alebo viac podmienok a sledujú sa následky týchto zmien,

 • súčasne sa založí aj porovnávací (kontrolný) pokus, ktorý prebieha v normálnych podmienkach,

 • pozorovania o priebehu výsledku sa zapisujú a porovnávajú s výsledkom pozorovacieho pokusu,

 • pokus sa viackrát opakuje (najmenej 3- krát), aby sa overila jeho pravdivosť a vylúčila akákoľvek náhodnosť,

 • nevyhnutnou súčasťou každého experimentu je hypotéza (domnienka),

 • zvyčajne sa vyslovujú názory na určité skutočnosti, ktoré nie sú ešte dokázané,

 • výskumom potvrdené hypotézy sa stávajú súčasťou poznania,

 • overené hypotézy vyjadrujúce stále stavy medzi javmi alebo procesmi, ktoré sa vždy v rovnakých podmienkach opakujú, sa nazývajú vedecké zákony,

 • z overených hypotéz a vedeckých zákonov vznikajú teórie,

 • rozdiel medzi hypotézou a teóriou: hypotéza sa vzťahuje len na 1 jav alebo na menšiu skupinu javov a teórie na viac javov,

 • veda na základe pozorovaní a experimentov tvorí hypotézy a teórie, ktoré sa overujú v praxi.


Význam biologických poznatkov pre život a ich praktické využitie


 • objav genetických zákonitostí sa uplatňuje najmä v poľnohospodárstve a medicíne,

 • aplikáciou genetických poznatkov v praxi vznikajú nové kultivary rastlín a plemená živočíchov, v medicíne- poznanie genetických zákonitostí umožňuje chápať nielen podstatu chorôb, ale ukazuje sa, že na ich základe bude možné plánovite riadiť dedičné zmeny alebo odstraňovať niektoré poruchy,

 • poznanie vlastností mikroorganizmov sa využíva v biochemicko - mikrobiologických technológiách na výrobu bielkovín, aminokyselín, tukov, na zvyšovanie úrodnosti pôdy, nahrádzajú priemyselné pôdne hnojivá a pod.,

 • v popredí záujmu biologického výskumu sú aj problémy regenerácie a transplantácie tkanív a orgánov.

29.10.2009 16:39:24
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one