Biológia ako veda o živej prírode, dejiny biológie- významní predstavitelia


BIOLÓGIA AKO VEDA

Biológiaje veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody. Jej názov je odvodený z gréckeho bios- život, logos- reč. Predmetom skúmania je štruktúra a funkcie živých sústav na všetkých úrovniach, ich vzájomné vzťahy a tiež vzťahy medzi živou a neživou prírodou. Poznáva podstatu života a jeho zákonitosti. Význam biologických poznatkov pre život a ich praktické využitie sa uplatňuje predovšetkým v oblasti výživy, zdravotníctva a ochrany prírody.

Všeobecná biológia- zhŕňa poznatky všetkých biologických vied a na ich základe vyvodzuje najvšeobecnejšie závery o vlastnostiach a zákonitostiach živej prírody.


Rozdelenie biologických vied


 • Systematické (taxonomické) vedy

 • zaoberajú sa poznávaním, pomenúvaním a triedením organizmov podľa zhodných znakov. Predmetom ich štúdia sú jednotlivé skupiny organizmov, pomenované podľa skupiny organizmov, ktorou sa príslušný odbor zaoberá, napr. mikrobiológia, botanika, zoológia, antropológia.


 • Morfologické

 • skúmajú stavbu, tvary, štruktúru organizmov alebo ich jednotlivých častí,

 • morfológia rastlín, morfológia živočíchov,

 • anatómia- zaoberá sa vnútornou a makroskopickou stavbou organizmov,

 • histológia- skúma bunkové súbory, pletivá rastlín, tkanivá živočíchov,

 • organológia- skúma orgány.


 • Fyziologické

 • študujúce funkciu jednotlivých orgánov a organizmov. Podľa základných skupín organizmov sa delia na fyziológiu rastlín, fyziológiu živočíchov, fyziológiu človeka.


 • Vedy o vývoji

 • zaoberajú sa zmenami organizmov v čase,

 • ontogenéza- veda o vývine jedinca,

 • embryológia- o zárodočnom vývine,

 • fylogenéza- o vývoji druhov,

 • paleontológia- náuka o vyhynutých organizmoch.


 • Hraničné

 • vznikli na rozhraní medzi biológiou a ostatnými vedami,

 • biochémia- študuje chemické vlastnosti živých sústav a chemické procesy prebiehajúce v živých sústavách,

 • biofyzika- skúma fyzikálne vlastnosti živých sústav a vplyv fyzikálnych faktorov na živé sústavy,

 • biomatematika- využíva matematické prostriedky na štúdium biologických procesov,

 • biogeografia- skúma rozmiestnenie organizmov na Zemi.


 • Aplikované

 • sú pomenované podľa príslušnej oblasti praktických potrieb, v ktorých sa biologické poznatky aplikujú,

 • biotechnológia- zaoberá sa využitím mikroorganizmov pri výrobe niektorých látok,

 • agrobiológia- venuje sa využitiu biológie v poľnohospodárstve,

 • klinická biológia- skúma vyšetrovacie metódy v medicíne,

 • humánna medicína- využíva biologické poznatky pri liečení chorôb človeka,

 • veterinárna medicína- aplikuje biologické poznatky na liečbu chorôb zvierat.


Dejiny biológie a jej významní predstavitelia


Biológia sa najskôr vyvíjala ako súčasť filozofie.

Aristoteles(4. stor. pred n. l.)

- je považovaný za prvú významnú osobnosť v dejinách biológie,

- pôvod živočíšstva odvodzoval od samooplodnenia (abiogenézy). Hlásal, že živé bytosti vznikajú z neživej prírody.

A. Vesalius(16. stor.)

- priekopník novodobej anatómie,

- dielo o anatómii ľudského tela.

W. Harvey (16.- 17. stor.)

- je pokladaný za zakladateľa fyziológie živočíchov. Popísal krvný obeh živočíchov, vysvetlil krvný obeh u človeka,

- vajíčko označil ako vývinový začiatok živých organizmov.

R. Hooke(17. stor.)

- objavil bunky, z ktorých sa skladá rastlinné telo.

M. Malpighi (17. stor.)

- zaslúžil sa o množstvo nových poznatkov v oblasti fyziológie živočíchov, objavil krvné vlásočnice, vylučovacie ústroje hmyzu a iných živočíchov.

A. Leeuwenhoek (17. - 18. stor.)

- objavil existenciu mikroorganizmov, ako prvý popísal baktérie a prvoky. Na základe pozorovaní predpokladal, že živé telo tvoria akési elementy (základné stavebné častice). Tieto tvrdenia dali vznik bunkovej teórii.

Carl Linné(18. stor.)

- opísal asi 7300 druhov rastlín, položil základy binomickej nomenklatúry(dvojmenné pomenovanie)- označil všetky druhy rodovým a druhovým menom, zaviedol pojem druh, hierarchicky zoradil živočíchy do systému.

J. E. Purkyně (18. - 19. stor.)

- zistením, že základné elementy organizmov sú zrniečka (bunky) prispel k bunkovej teórii,

- ako prvý pomenoval nerozlíšenú hmotu protoplazmu.

J. B. Lamarck(18. - 19. stor.)

- vyhlásil, že druhy sa menili a živá príroda sa postupne vyvíjala od jednoduchších organizmov k zložitejším,

- jeho vývojová teória podnietila formovanie evolučného učenia,

- pripisuje sa mu aj autorstvo pojmu biológia.

L. Pasteur(19. stor.)

- položil základy imunológie, objavil pôvodcov niektorých ochorení, zistil, že príčinou mnohých chorôb sú mikroorganizmy,

- vypracoval laboratórne metódy ako pestovať mikroorganizmy na živných pôdach,

- položil základy imunizácie proti nákazlivým chorobám,

- do medicíny zaviedol pojem profylaxie,

- výskumami potvrdil, že živé vzniká len zo živého (neopodstatnenosť abiogenézy).

Ch. Darwin(19. stor.)

- svojou teóriou (označovaná ako darwinizmus) sa pokúsil vysvetliť mechanizmus evolúcie. Upresnil a doplnil názory na vývoj živej prírody. Prišiel k záveru, že zápas o život prežívajú len jedince, ktoré sa existenčným podmienkam dokážu najviac prispôsobiť (premenlivosť, variabilita organizmov). Tieto zmeny, ak sú dedičné prenášajú sa z rodičov na potomkov (postupne vznikajú nové odrody, plemená a nový druh). Hlavným prínosom bolo jasné formulovanie vývojovej teórie v prírode. Objasnil zložitý mechanizmus odovzdávania zhodných a pomerne stálych znakov a vlastností z rodičov na potomkov.

J. G. Mendel(19.stor.)

- formuloval zákony dedičnosti, vyjadril základné zákonitosti prenosu vlôh (výskumy najmä na hrachu), považuje sa za zakladateľa genetiky.

I. P. Pavlov(19. - 20. stor.)

- pracoval v oblasti podmienených a nepodmienených reflexov.

A. Fleming(20. stor.)

- objavil penicilín.

Watson Crick

- v roku 1953 objasnili molekulovú štruktúru deoxiribonukleovej kyseliny (DNA) a navrhli jej model špirálovitej dvojzávitnice. Bola objasnená podstata mechanizmu dedičnosti.

C. Woese

- v roku 1977 vypracoval novú koncepciu základnej klasifikácie organizmov (archeóny, baktérie a eukaryota), ktorá je založená na molekulovo-biologických porovnávacích analýzach.

29.10.2009 16:32:21
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one